Konsernin rahavirtalaskelma


1 000 € 1.1.-31.3.2018 Raportoitu 1.1.-31.3.2018 Oikaistu* 1.1.-31.3.2017 Raportoitu 1.1.-31.12.2017 Raportoitu
Liiketoiminnan rahavirratTilikauden tulos 24 448 24 734 21 210 93 086

Oikaisut 1) 45 860 47 179 43 725 173 780
Nettokäyttöpääoman muutos 2) -28 528 -29 755 -11 531 15 266
Saadut osingot - - 1 8
Maksetut korot -4 951 -4 951 -4 363 -7 901
Saadut korot 48 48 84 373
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -9 904 -9 904 -325 -1 193
Maksetut tuloverot 2 034 2 034 -3 659 -25 775

Liiketoiminnan nettorahavirta 29 008 29 386 45 141 247 646


Investointien rahavirratInvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -37 075 -37 453 -34 889 -139 974
Pitkäaikaisten omaisuuserien myynnit 172 172 13 75
Muut sijoitukset - - - -52

Investointien nettorahavirta -36 902 -37 280 -34 875 -139 951

Rahoituksen rahavirratOsakeannin transaktiokulut - - -3 300 -3 314
Omien osakkeiden hankinta - - - -14 035
Osingonjako - - - -72 767
Lainojen nostot 389 961 389 961 - 99 893
Lainojen takaisinmaksut -243 790 -243 790 -8 793 -140 119

Rahoituksen nettorahavirta 146 171 146 171 -12 092 -130 342

Rahavarojen muutos 138 276 138 276 -1 827 -22 647
Rahavarat kauden alussa 23 592 23 592 46 238 46 238
Rahavarat kauden lopussa 161 868 161 868 44 411 23 592

Oikaisut 1):Poistot ja arvonalentumiset 35 414 36 662 37 059 148 249
Nettovoitto pitkäaikaisten omaisuuserien myynnistä -162 -162 -13 -50
Muut liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa -6 -6 -1 -4
Rahoitustuotot ja -kulut 4 626 4 626 2 249 9 368
Tuloverot 6 168 6 240 5 412 21 072
Varausten muutos -181 -181 -981 -4 856
Oikaisut yhteensä 45 860 47 179 43 725 173 780

Nettokäyttöpääoman muutos 2):Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 489 41 4 264 -9 588
Vaihto-omaisuuden muutos -3 477 -3 477 210 -1 183
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -26 539 -26 319 -16 005 26 037
Nettokäyttöpääoman muutos yhteensä -28 528 -29 755 -11 531 15 266

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksesta.

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.