5 Oma pääoma
Ulkona olevat osakkeet (1000 kpl) Omat osakkeet (1000 kpl) Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl) Osakepääoma EUR 1000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto EUR 1000
1.1.2017
132 304 - 132 304 72 702 652 719
Osakeannin transaktiomenot
337
Omien osakkeiden hankinta
-968 968 -
-
Osakeanti
703 -703 -
-
31.12.2017
132 039 265 132 304 72 702 653 056
Osakeanti
82 -82


Luokittelumuutos
-62 420
Pääomanpalautus
-84 557
31.3.2018
132 121 183 132 304 72 702 506 079DNA Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä on 132 303 500 kappaletta (132 303 500 kappaletta). Ulkona olevien osakkeiden määrä on 132 120 711 kappaletta (132 303 500 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja DNA Oyj:n osakepääoma 31.3.2018 on 72 702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osingot

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2018 päätti maksaa osinkoa 0,46 euroa osakkeelta sekä palauttaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,17 euroa osakkeelta, yhteensä 0,63 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa ylimääräisena pääoman palautuksena 0,47 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Kaiken kaikkiaan maksettiin osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena 1,10 euroa osakkeelta yhteensä 145 332 782,10 euroa 4.4.2018.

Omat osakkeet

DNA Oyj 1.3.2018 on siirtänyt yhtiön hallituksen päätöksellä 82 028 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän (Bridge Plan 2017) ansaintajakson 2017 piiriin kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

DNA:lla on luovutuksen jälkeen hallussaan 182 789 omaa osaketta.

Määrä, kpl
Omien osakkeiden määrä 1.1.2018264 817
1.3.2018
Luovutettu osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään -82 028
Omien osakkeiden määrä 31.3.2018 182 789Yhtiön kaikkien hallussa olevien omien osakkeiden osuus äänimäärästä on 0,14 prosenttia.Vapaan oman pääoman luokittelumuutos

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2018 päätti yhtiön vapaan oman pääoman luokittelun muuttamisesta. DNA Oyj oli aiempina vuosina omia osakkeita hankkiessaan kirjannut omien osakkeiden hankintahinnat pienentämään aiempien tilikausien voittovaroja. Menettely oli ollut aiemmin tehtyjen päätösten ja osakeyhtiölakin (OYL) säännösten mukainen, mutta sillä ei täysimääräisesti saavutettu OYL:n mahdollisuutta esittää yhtiön saamia sijoituksia ja sen tuottamia voittoja erillään.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti edellisten tilikausien voittovaroihin on siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 62 420 161,66 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta vapaan oman pääoman kokonaismäärään.