4 Investoinnit


1 000 €
1.1. -31-3.2018 Raportoitu 1.1. -31.3.2018 Oikaistu** 1.1. -31.3.2017 Raportoitu 1.1. -31.12.2017 Raportoitu
Investoinnit*
Aineettomat hyödykkeet 10 051 10 429 10 124 44 062

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 840 9 840 11 051 99 956
Yhteensä
19 891 20 269 21 175 144 018


* Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.

**Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G- ja kuituverkkoihin sekä siirtojärjestelmiin. Aineettomista investoinneista merkittävimmät panostukset tehtiin IT-järjestelmiin.