3 Segmenttitiedot


1.1.–31.3.2018 Raportoitu1 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 165 230 57 116
222 346
Käyttökate 53 394 17 256
70 651
Vertailukelpoinen käyttökate 53 394 17 256
70 651
Poistot ja arvonalentumiset 23 069 12 345
35 414
Liiketulos 30 325 4 912
35 236
Vertailukelpoinen liiketulos 30 325 4 912
35 236
Rahoituserät

-4 626 -4 626
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

6 6
Tulos ennen veroja


30 617
Tilikauden tulos


24 448
Investoinnit* 13 349 6 542 - 19 891
Henkilöstö kauden lopussa 936 663 - 1 599

1.1.–31.3.2018 Oikaistu**1 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 165 421 56 893
222 314
Käyttökate 55 170 17 086
72 256
Vertailukelpoinen käyttökate 55 170 17 086
72 256
Poistot ja arvonalentumiset 24 281 12 381
36 662
Liiketulos 30 888 4 705
35 594
Vertailukelpoinen liiketulos 30 888 4 705
35 594
Rahoituserät

-4 626 -4 626
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

6 6
Tulos ennen veroja


30 974
Tilikauden tulos


24 734
Investoinnit* 13 349 6 542 378 20 269
Henkilöstö kauden lopussa 936 663 - 1 599
**Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15 -standardin vaikutuksia.

1.1.–31.3.2017 Raportoitu1 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 158 567 54 839
213 407
Käyttökate 50 697 15 231
65 928
Vertailukelpoinen käyttökate 50 697 15 231
65 928
Poistot ja arvonalentumiset 24 050 13 009
37 059
Liiketulos 26 647 2 222
28 869
Vertailukelpoinen liketulos 26 647 2 222
28 869
Rahoituserät

-2 249 -2 249
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

1 1
Tulos ennen veroja


26 621
Tilikauden tulos


21 210
Investoinnit* 14 411 5 802 962 21 175
Henkilöstö kauden lopussa 1 002 682 - 1 684
1.1.–31.12.2017 Raportoitu1 000 € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
Konserni yhteensä
Liiketoimintasegmentit Kohdistamattomat
Liikevaihto 658 680 227 409
886 088
Käyttökate 199 752 72 020
271 772
Vertailukelpoinen käyttökate 199 752 72 020
271 772
Poistot ja arvonalentumiset 95 181 53 068
148 249
Liiketulos 104 571 18 952
123 523
Vertailukelpoinen liiketulos 104 571 22 009
126 579
Rahoituserät

-9 368 -9 368
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

4 4
Tulos ennen veroja


114 158
Tilikauden tulos


93 086
Investoinnit* 96 937 43 403 3 678 144 018
Henkilöstö kauden lopussa 942 659 - 1 601

* Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä. Kohdistamattomat investoinnit koostuvat edustajapalkkioista.

Yhtiö esittää pääasiallisina liiketoimintasegmenttien tunnuslukuina segmenttien liikevaihdon lisäksi vertailukelpoisen käyttökatteen ja vertailukelpoisen liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Ylin operatiivinen päätöksentekijä arvioi segmenttien tuloksellisuutta ensisijaisesti näiden tunnuslukujen perusteella. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset luovutusvoitot ja –tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen kertaluonteisen selvityksen kulut sekä listautumisen välittömät transaktiokulut ja sen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään.