11. Uusien ja muuttuneiden standardien vaikutusKonsernin tase 1.1.2018


1,000 € Kirjanpitoarvo 31.12.2017 IFRS 2 muutoksien vaikutus IFRS 9-standardin vaikutus IFRS 15-standardin vaikutus* Kirjanpitoarvo 1.1.2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 327,206 - - - 327,206
Muut aineettomat hyödykkeet 178,070 - - -4,375 173,695
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 421,580 - - - 421,580
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,199 - - - 1,199
Myytävissä olevat rahoitusvarat 117 - - - 117
Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,468 - - 34,107 72,575
Laskennalliset verosaamiset 8,475 - 190 722 9,387
Pitkäaikaiset varat yhteensä 975,115
190 30,453 1,005,758


Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 22,909 - - - 22,909
Myyntisaamiset ja muut saamiset 181,164 - -929 - 180,236
Muut lyhytaikaiset saamiset 1,168 - - - 1,168
Tuloverosaaminen 9,780 - - - 9,780
Siirtosaamiset 13,230 - -20 25,478 38,689
Rahavarat 23,592 - - - 23,592
Lyhytaikaiset varat yhteensä 251,843 - -949 25,478 276,372


Varat yhteensä 1,226,958 - -759 55,932 1,282,130


Oma pääoma
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 72,702 - - - 72,702
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 653,056 - - - 653,056
Yhtiön omistamat omat osakkeet -4,055 - - - -4,055
Kertyneet voittovarat -210,425 1,199 -759 41,281 -168,704
Tilikauden tulos 93,086 - - - 93,086
Oma pääoma yhteensä 604,363 1,199 -759 41,281 646,085


Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 173,362 - - - 173,362
Eläkevelvoitteet 2,028 - - - 2,028
Varaukset 6,813 - - - 6,813
Laskennalliset verovelat 22,783 - - 11,042 33,825
Muut pitkäaikaiset velat 23,605 - - 1,542 25,147
Pitkäaikaiset velat yhteensä 228,591 - - 12,584 241,176


Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 154,518 - - - 154,518
Varaukset 490 - - - 490
Ostovelat ja muut velat 234,603 -1,199 - 2,066 235,470
Tuloverovelka 4,391 - - - 4,391
Lyhytaikaiset velat yhteensä 394,003 -1,199 - 2,066 394,870


Oma pääoma ja velat yhteensä 1,226,958 - -759 55,932 1,282,130
* Lyhytaikaisissa ja pitkäaikaisissa varoissa suurimmat IFRS 15 vaikutukset tulevat myynnin provisioiden ja edustajapalkkioiden jaksotuksista. Aiemmin DNA on aktivoinut edustajapalkkioita tiettyjen määräaikaisten sopimusten osalta käyttöomaisuuteen. IFRS 15 standardin käyttöönoton myötä aineettomat hyödykkeet pienenevät, koska aikaisempi kirjauskäytäntö on peruutettu kirjanpidossa ja kaikki palkkiot on jaksotettu IFRS 15 mukaisesti odotetulle asiakkuuden kestolle. Uudet IFRS 15 mukaiset palkkioiden kulujaksotukset kasvattavat saamisia. Kulujaksotusten lisäksi myyntisaamisissa ja muissa saamisissa näkyy IFRS 15 mukaiset saamiset, jotka aiheutuvat uusista liikevaihdon jaksotuksista. Merkittävimmät liikevaihtoon liittyvät saamispuolen jaksotusvaikutukset tulevat alennuksista.

Avaus- ja kertamaksujenjaksotus sopimuskaudelle aiheuttaa merkittävimmän muutoksen velkojen määrään niitä kasvattaen.
Konsernin tuloslaskelma1,000 €

1.1.-31.3.2018 IFRS 15 Vaikutukset 1.1.-31.3.2018 Oikaistu
Liikevaihto

222,346 32 222,314
Liiketoiminnan muut tuotot

783 - 783
Materiaalit ja palvelut

-95,469 -1,682 -93,787
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-27,238 34 -27,271
Poistot ja arvonalentumiset

-35,414 1,248 -36,662
Liiketoiminnan muut kulut

-29,772 11 -29,783
Liiketulos

35,236 -357 35,594


Rahoitustuotot

99 - 99
Rahoituskulut

-4,725 - -4,725
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

6 - 6
Tulos ennen veroja

30,617 -357 30,974


Tuloverot

-6,168 71 -6,240
Tilikauden tulos

24,448 -286 24,734
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille

24,448 -286 24,734


Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:


Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)

0.19
0.19
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa)

0.19
0.19


Tuloslaskelmassa materiaalien ja palveluiden sekä poistojen vaikutukset tulevat myynnin provisioiden ja edustajapalkkioiden jaksotuksista.