10 Osakeperusteiset maksut


DNA:n johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä

DNA:n hallitus on päättänyt jatkaa johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet DNA:n arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto ja muut avainhenkilöt DNA:han tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.

Järjestelmät koostuvat pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP, Performance Share Plan), jota täydentää erillinen siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge Plan). Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP, Restricted Share Plan).

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

PSP koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joissa kussakin on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma (PSP 2017) alkoi vuoden 2017 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2020, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ensimmäiseen ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat DNA:n osakkeen kokonaistuoton (TSR, total shareholder return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ajanjaksolla 2017–2019 ja DNA:n kumulatiivinen kassavirta ajanjaksolla 2017–2019. Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 471 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Toinen osakeohjelma PSP 2018 - 2020 alkoi vuoden 2018 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat DNA:n osakkeen kokonaistuoton (TSR, total shareholder return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ajanjaksolla 2018 - 2020 ja DNA:n kumulatiivinen kassavirta ajanjaksolla 2018 -2020. Ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 372 600 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kahdesta kolmen vuoden pituisesta osakepalkkio-ohjelmasta, joissa on yhden vuoden pituinen ansaintajakso ja kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Ensimmäinen siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma alkoi vuoden 2017 alkupuolella ja sen perusteella suoritettavat osakepalkkiot maksettiin maaliskuussa 2018 koska hallituksen asettamat suoritustavoitteet (mm käyttökate ja käyttökatemarginaali) olivat saavutettu. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ansaintajakson jälkeisen kahden vuoden pituisen rajoitusjakson aikana.

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ansaintajaksojen aikana. Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 157 300 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

1.1.2018 alkavaan siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmaan (Bridge Plan 2018) sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ansaintajakson aikana. Ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 115 900 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina). Ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2019, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ansaintajakson jälkeisen kahden vuoden pituisen rajoitusjakson aikana.


Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma

Ehdollista osakepalkkiojärjestelmää voidaan käyttää täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa kuten yritysostojen ja rekrytointien yhteydessä. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa DNA:han jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

RSP 2018 - 2020 -osakepalkkio-ohjelma alkaa vuoden 2018 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2021. Ehdollisen järjestelmän piirissä on tyypillisesti vain muutama henkilö vuosittain. Ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 45 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Järjestely PSP 2018 Bridge plan 2018 PSP 2017 Bridge plan 2017
Myöntämispäivä 17.1.2018 17.1.2018 15.2.2017 15.2.2017
Osakkeiden maksimimäärä, kpl 372 600 115 900 471 000 157 300
Etuuden käypä arvo myöntämishetkellä

6,28
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä 15,07 15,07 11,36 11,36
Voimassaolon päättämyspäivä 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019
Osakkeen hinnan odotettu volatiliteetti

23 %
Odotettavissa oleva osinkotuotto

0,63-0,75
Riskitön korko

-0,82%-0,74%
Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta
Toteutus osakkeina ja rahana osakkeina ja rahana osakkeina ja rahana osakkeina ja rahana

PSP 2017 etuuden arvioitu käypä arvo myöntämishetkellä oli 6,28. Myöntämispäivän käyvän arvon määrittäminen tapahtuu riippumattomasti käyttäen Monte Carlo-simulaatiomallia, jossa otetaan huomioon myöntämispäivän osakehinta, kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta (VWAP) joulukuussa 2016, odotettu osinkotuotto,riskitön korko, hinnan odotettu volatiliteetti sekä korrelaatio vertailuryhmään kuuluviin yhtiöihin.

DNA Oyj 1.3.2018 on siirtänyt yhtiön hallituksen päätöksellä 82 028 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän (Bridge Plan 2017) ansaintajakson 2017 piiriin kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Bruttomäärästä vähennetty ennakonpidätys oli 1,1 milj. euroa.Osakeperusteiset maksut1 000 €Järjestelyissä kuluksi kirjattu määrä
31.3.2018 31.3.2017 1-12/2017
Osakeperusteiset maksut
677 1 646 8 024

Taseeseen sisältyvä erät
31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Velka osakekannustinjärjestelmään liittyen - 6 551 1 199


Käteisvaroina maksettavat maksut ovat 1.1.2018 uudelleen arvostettu IFRS 2 muutoksien mukaisesti ja siirretty veloista omaan pääomaan. Vaikutukset kirjanpitoarvoihin 1.1.2018 on esitetty liitteessä 11.