Konsernin tase


1 000 € 31.3.2018 Raportoitu 31.3.2018 Oikaistu* 31.3.2017 Raportoitu 31.12.2017 Raportoitu
VaratPitkäaikaiset varatLiikearvo 327 206 327 206 327 206 327 206
Muut aineettomat hyödykkeet 170 592 174 097 182 973 178 070
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 405 037 405 037 411 716 421 580
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 205 1 205 1 201 1 199
Myytävissä olevat rahoitusvarat 117 117 215 117
Myyntisaamiset ja muut saamiset 65 097 32 188 33 697 38 468
Laskennalliset verosaamiset 8 630 7 953 14 103 8 475
Pitkäaikaiset varat yhteensä 977 884 947 802 971 110 975 115

Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 26 386 26 386 21 516 22 909
Myyntisaamiset ja muut saamiset 224 563 199 335 187 367 195 563
Tuloverosaaminen - - 8 606 9 780
Rahavarat 161 868 161 868 44 411 23 592
Lyhytaikaiset varat yhteensä 412 817 387 589 261 901 251 843

Varat yhteensä 1 390 701 1 335 392 1 233 011 1 226 958

Oma pääomaEmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääomaOsakepääoma 72 702 72 702 72 702 72 702
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 506 079 506 079 653 060 653 056
Yhtiön omistamat omat osakkeet -2 806 -2 806 - -4 055
Kertyneet voittovarat -75 730 -117 011 -201 509 -210 425
Tilikauden tulos 24 448 24 734 21 210 93 086
Oma pääoma yhteensä 524 694 483 698 545 463 604 363

VelatPitkäaikaiset velatRahoitusvelat 320 982 320 982 323 595 173 362
Eläkevelvoitteet 2 028 2 028 2 097 2 028
Varaukset 6 608 6 608 10 219 6 813
Laskennalliset verovelat 32 695 21 768 24 116 22 783
Muut pitkäaikaiset velat 19 561 18 180 19 178 23 605
Pitkäaikaiset velat yhteensä 381 874 369 567 379 206 228 591

Lyhytaikaiset velatRahoitusvelat 144 911 144 911 35 139 154 518
Varaukset 514 514 891 490
Ostovelat ja muut velat 335 515 333 508 258 361 234 603
Tuloverovelka 3 193 3 193 13 951 4 391
Lyhytaikaiset velat yhteensä 484 133 482 126 308 342 394 003

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 390 701 1 335 392 1 233 011 1 226 958

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksesta.

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.