Rahavirta ja rahoitusasema

Tammi–maaliskuu 2018

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu 1-12/2017 Raportoitu
Rahavirta investointien jälkeen -7,9 -7,9 10,3 107,7

Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu 31.12.2017
Nettovelka 304,0 304,0 314,3 304,3
Nettovelka/käyttökate 1,08 1,05 1,19 1,12
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,9 62,9 57,6 50,3
Omavaraisuusaste, % 38,8 37,2 45,3 50,6

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

Rahavirta investointien jälkeen oli -7,9 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa: 107,7). Rahavirtaan vaikutti ensisijaisesti käyttöpääoman kasvu alentuneiden ostovelkojen seurauksena sekä uuden joukkokirjalainan liikkeeseenlaskusta ja vanhojen joukkovelkakirjalainojen osittaisesta takaisinostosta aiheutunet rahoituksen järjestelyerät.

DNA:lla oli katsauskauden päättyessä 150 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 150 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa: 150) ja tililimiittejä yhteensä 15 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa: 15). Konsernilla on myös 150 miljoonan euron (vuoden 2017 lopussa: 150) yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli laskettu liikkeelle 70 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa: 20).

Nettovelkaantumisaste kasvoi ja oli maaliskuun lopussa 62,9 prosenttia (vuoden 2017 lopussa: 50,3).

Konsernin rahavarat olivat 161,9 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa: 23,6). Nettovelka laski ja oli 304,0 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa 304,3). Konsernin rahavarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien yhteismäärä oli 326,9 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa: 188,6). Katsauskauden jälkeen, 4.4.2018 maksettiin vuodelta 2017 osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena yhteensä 145,3 miljoonaa euroa.

Nettovelan suhde käyttökatteeseen parani ja oli katsauskauden lopussa 1,05 (vuoden 2017 lopussa: 1,12).

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 37,2 prosenttia (vuoden 2017 lopussa: 50,6). Omavaraisuusasteen laskuun vaikutti vieraan pääoman kasvu kauden lopussa pääosin johtuen liikkeeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta, lisäksi nostetuista yritystodistuslainoista osingon maksuun varautumiseksi.

DNA haki helmikuussa ensimmäistä luottoluokitusta. Luottoluokittaja Standard & Poor's Global Ratingsiltä arvioi DNA:n pitkän ajan luottokelpoisuutta sekä tulevaisuuden näkymiä ja antoi 2.3.2018 DNA:lle pitkäaikaisen luottoluokituksen BBB ja näkymät vakaat. Luottoluokitus mahdollistaa tulevaisuudessa rahoituksen hankkimisen matalammin kustannuksin.

DNA laski maaliskuussa 2018 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Seitsenvuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 27.3.2025, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 1,375 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin 29.3.2018. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytettiin osittain DNA:n 28.11.2018 erääntyvien 100 miljoonan euron kiinteäkorkoisten velkakirjojen ja 12.3.2021 erääntyvien 150 miljoonan euron kiinteäkorkoisten velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon ja osittain tullaan käyttämään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. (Liitetieto 6)