Merkittävät oikeudelliset asiat

Deutsche Telekom AG:n ja DNA:n välinen tavaramerkkiriita on edelleen vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2018

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2018. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

Osingoksi vahvistettiin 0,46 euroa osakkeelta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta päätettiin palauttaa varoja osakkeenomistajille 0,17 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääoman palautuksena 0,47 euroa osakkeelta. Kaiken kaikkiaan päätettiin maksaa osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena 1,10 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksettiin 4.4.2018.

Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan 15.3. antamat esitykset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseninä jatkavat Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen. Hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan.

Tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti myös vapaan oman pääoman luokittelun muuttamisesta. Yhtiö on aiempina vuosina omia osakkeita hankkiessaan kirjannut omien osakkeiden hankintahinnat pienentämään aiempien tilikausien voittovaroja. Yhtiökokous päätti peruuttaa aiemmat kirjaukset, joissa hankituista omista osakkeista maksettu määrä oli kirjattu voittovarojen vähennykseksi, ja päätti, että vastaavat määrät kirjataan pois sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siltä osin kuin yhtiöllä on varoja jäljellä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa yhtiökokouksessa päätetyn varojenjaon jälkeen. Muutoksella ei ole vaikutusta vapaan oman pääoman kokonaismäärään.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa DNA:n internet-sivuilla: www.dna.fi/yhtiokokous. 

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Korhosen ja keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kirsi Sormunen (puheenjohtaja), Jukka Ottela ja Margus Schults. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Pertti Korhonen (puheenjohtaja), Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Margus Schults.