Vuoden 2018 tiedot esitetään taulukoissa IFRS standardien edellyttämällä tavalla sekä raportoituina soveltaen 1.1.2018 käyttöönotettuja IFRS 15 ja IFRS 9 -standardeja että oikaistuina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Raportin selostusosan analyysi on laadittu vertailukelpoisilla tiedoilla, jolloin vuoden 2018 tiedot on esitetty oikaistuina vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Lisätietoja: liitetieto 11.

Liikevaihto ja tulos

Tammi–maaliskuu 2018

Konsernituloksen tunnusluvut


Milj. euroa 1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Liikevaihto 222,3 222,3 213,4 4,2 % 886,1
Käyttökate 70,7 72,3 65,9 9,6 % 271,8
- osuus liikevaihdosta, % 31,8 % 32,5 % 30,9 %
30,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate** 70,7 72,3 65,9 9,6 % 271,8
- osuus liikevaihdosta, % 31,8 % 32,5 % 30,9 %
30,7 %
Liiketulos 35,2 35,6 28,9 23,3 % 123,5
- osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 16,0 % 13,5 %
13,9 %
Vertailukelpoinen liiketulos** 35,2 35,6 28,9 23,3 % 126,6
- osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 16,0 % 13,5 %
14,3 %
Tilikauden tulos 24,4 24,7 21,2 16,6 % 93,1

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

**Konsernin tunnusluvut

DNA:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 222,3 miljoonaa euroa (213,4). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Mobiililaitemyynti oli 14,0 prosenttia vertailukautta korkeammalla tasolla. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 74,4 % (74,3) ja yritysliiketoiminnan 25,6 % (25,7).

Käyttökate parani 9,6 % ja oli 72,3 miljoonaa euroa (65,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 32,5 prosenttia (30,9). Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Liiketulos kasvoi 23,3 % ja oli 35,6 miljoonaa euroa (28,9). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 16,0 prosenttiin (13,5). Katsaus- ja vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (2,2). Tuloverot olivat yhteensä 6,2 miljoonaa euroa (5,4). Tuloslaskelman efektiivinen tuloverokanta oli 20,1 % (20,3 %). Tilikauden tulos kasvoi ja oli 24,7 miljoonaa euroa (21,2). Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,16).

Konsernin operatiiviset tunnusluvut1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu Muutos-% 1-12/2017 Raportoitu
Matkaviestinverkon liittymät kauden lopussa, kpl 2 811 000
2 732 000 2,9 % 2 811 000
- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa 18,9 19,0 17,8 6,7 % 18,4
- asiakasvaihtuvuus (CHURN), % 18,9 %
21,0 %
18,3 %
Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl 1 138 000
1 120 000 1,6 % 1 130 000

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

DNA:n asiakasvaihtuvuus (CHURN) oli tammi-maaliskuussa vertailukautta matalammalla tasolla, mutta kasvoi hieman vuoden 2017 lopun tilanteesta ja oli 18,9 %. Asiakasvaihtuvuuteen vaikutti kireä kilpailutilanne sekä vertailukaudella hinnoittelu- ja tuotteistusmuutokset.