Konsernin tunnusluvut1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu 1-12/2017 Raportoitu
Osakekohtainen tulos, laimentamaton €
0,19 0,19 0,16 0,71
Osakekohtainen tulos, laimennettu €
0,19 0,19 0,16 0,71
Osakekohtainen oma pääoma, €
4,0 3,7 4,1 4,6
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl)
132 121 132 121 132 304 132 039
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton (1 000 kpl)
132 039 132 039 132 304 131 923
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, laimennettu (1 000 kpl)
132 056 132 056 133 556 131 965
Nettovelka, k€
304 025 304 025 314 323 304 288
Nettovelkaantumisaste (gearing), %
57,9 62,9 57,6 50,3
Omavaraisuusaste, %
38,8 37,2 45,3 50,6
Nettovelka / käyttökate
1,08 1,05 1,19 1,12
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
14,4 15,2 12,5 13,1
Oman pääoman tuotto (ROE), %
16,7 18,2 14,9 15,5
Investoinnit, k€
19 891 20 269 21 175 144 018
Investoinnit, % liikevaihdosta
8,9 % 9,1 % 9,9 % 16,3 %
Henkilöstö kauden lopussa
1 599 1 599 1 684 1 601


*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.


Vertailukelpoisten tunnuslukujen täsmäytysKatsaus- ja vertailukausilla ei ollut käyttökatteen tai liiketulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

1-12.2017 Raportoitu
1 000 €

Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Yhteensä
Käyttökate

199 752 72 020 271 772
Vertailukelpoinen käyttökate

199 752 72 020 271 772
Liiketulos

104 571 18 952 123 523
Tietojärjestelmien arvonalentuminen

- 3 057 3 057
Vertailukelpoinen liiketulos

104 571 22 009 126 579


Vapaa kassavirta omalle pääomalle


1 000 €
1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu 31.12.2017 Raportoitu
Vertailukelpoinen käyttökate
70 651 72 256 65 928 271 772
Operatiiviset investoinnit
-15 491 -15 869 -16 775 -132 904
Operatiivinen vapaa kassavirta
55 160 56 387 49 153 138 867
Maksetut korot, netto
-14 807 -14 807 -4 604 -8 720
Maksetut tuloverot
2 034 2 034 -3 659 -25 775
Oikaistu nettokäyttöpääoman muutos
-45 711 -46 938 -25 245 19 312
Varausten muutos
-181 -181 -981 -4 856
Vapaa kassavirta omalle pääomalle
-3 505 -3 505 14 665 118 830

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.


Operatiiviset tunnusluvut

Matkaviestinverkon liittymämäärät:

Kpl

31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Liittymämäärä*

2 811 000 2 732 000 2 811 000
* sisältää mobiililaajakaistan
1-3/2018 Raportoitu 1-3/2018 Oikaistu* 1-3/2017 Raportoitu 1-12/2017 Raportoitu
Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), e**
18,9 19,0 17,8 18,4
Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**
18,9 18,9 21,0 18,3

*Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

** sisältää vain postpaid-puheliittymätKiinteän verkon liittymämäärät:
Kpl

31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Laajakaistaliittymät

467 000 444 000 458 000
Kaapelitelevisioliittymät

620 000 614 000 619 000
Puhelinliittymät

51 000 62 000 53 0001 138 000 1 120 000 1 130 000

 

Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos (EPS) = Tilikauden tulos


Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussaNettovelka (EUR) = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavaratNettovelkaantumisaste (gearing), % = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat


Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste, % = Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakotKäyttökate (EUR) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumisetSijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut


Oma pääoma yhteensä + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin kauden aikana)Oman pääoman tuotto (ROE), % * = Tilikauden tulos


Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)Nettovelka/käyttökate* = Nettovelka


Liiketulos + poistot ja arvonalentumisetVertailukelpoinen käyttökate (EUR) = Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäVertailukelpoinen liiketulos (EUR) = Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen kertaluonteisen selvityksen kulut sekä listautumisen välittömät transaktiokulut ja sen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään.Rahavirta investointien jälkeen (EUR) = Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirtaInvestoinnit (EUR) = Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Raportoituihin investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.Operatiivinen vapaa kassavirta = Vertailukelpoinen käyttökate - operatiiviset investoinnitVapaa kassavirta omalle pääomalle = Vertailukelpoinen käyttökate - investoinnit ilman toimiluvasta raportointikaudella maksettavaa määrää– konsernin rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos, jota on oikaistu jotta operatiivisten investointien määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvasta maksettua määrää ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä – rahavirtalaskelman maksetut nettokorot – rahavirtalaskelman maksetut tuloverot – rahavirtalaskelman varausten muutos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi

DNA esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. DNA:n näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää DNA:ta koskevaa lisätietoa DNA:n toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

DNA esittää vertailukelpoisen käyttökatteen sekä vertailukelpoisen liikevoiton, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät eri kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Käyttökate, vertailukelpoinen käyttökate ja vertailukelpoinen liiketulos esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne lisäävät DNA:n näkemyksen mukaan ymmärrystä DNA:n liiketoiminnan tuloksesta. Myös nettovelka, nettovelan ja käyttökatteen suhde, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, oman pääoman tuotto sekä sijoitetun pääoman tuotto esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat DNA:n näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita DNA:n kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi investoinnit, operatiiviset investoinnit, rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen vapaa kassavirta ja vapaa kassavirta omalle pääomalle antavat lisätietoja DNA:n liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi DNA:n vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.