36 Oikaisu aikaisemmin raportoituihin tietoihin

Vuonna 2015 DNA Oy on havainnut käytössään olevassa uudessa laskutusjärjestelmässä virheen, joka liittyy kuluttajaliiketoiminnan asiakaslaitteiden palautuksiin ja niiden kirjanpitokäsittelyyn. Virheellä ei ole ollut vaikutusta asiakaslaskutukseen. DNA Oy:n kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto on tämän johdosta vuosina 2013, 2014 ja 2015 muodostunut liian suureksi. 2014 tilinpäätöksen jälkeen havaittiin, että brändin alaskirjaus oli tehty Q3/2014 1,8 miljoonaa euroa liian pienenä. Nämä on korjattu takautuvasti. Korjausten vaikutus konsernin lukuihin oli seuraava:

1,000 €

Konsernin tuloslaskelma
1.1.-31.12.2014


Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Brändin oikaisu Oikaistu
Liikevaihto 833 530 -1 989
831 541
Poistot ja arvonalentumiset -174 857
-1 769 -176 626
Liiketulos 29 360 -1 989 -1 769 25 601
Tulos ennen veroja 18 926 -1 989 -1 769 15 168
Tuloverot -3 523 398 354 -2 771
Tilikauden tulos 15 403 -1 591 -1 415 12 397


Tulos /osake, (EUR), jatkuvat toiminnot 1,8 -0,2 -0,2 1,5


Konsernin laaja tuloslaskelma
1.1.-31.12.2014


Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Brändin oikaisu Oikaistu


Tilikauden tulos 15 403 -1 591 -1 415 12 397
Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 047 -1 591 -1 415 12 041


Konsernin tase
31.12.2014


Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Brändin oikaisu Oikaistu
Muut aineettomat hyödykkeet 178 636
-1 769 176 867
Pitkäaikaiset varat 1 012 229
-1 769 1 010 460
Myyntisaamiset ja muut saamiset 193 133 -4 127
189 006
Verosaamiset 10 902 726
11 628
Muut lyhytaikaiset varat 30 095

30 095
Lyhytaikaiset varat 234 131 -3 401
230 730
Varat 1 246 360 -3 401 -1 769 1 241 190


Oma pääoma 508 162 -2 602 -1 415 504 144


Laskennalliset verovelat 32 872
-353 32 519
Pitkäaikaiset velat 401 806
-353 401 452
Ostovelat ja muut velat 170 087 -799
169 288
Muut lyhytaikaiset velat 166 306

166 306
Lyhytaikaiset velat 336 393 -799
335 594
Oma pääoma ja velat 1 246 360 -3 401 -1 768 1 241 190


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2014

Osakepääoma Rahastot Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2013 Raportoitu 72 702 606 487 -103 546 -53 390 522 253
Laskutusjärjestelmän oikaisu


-1 011 -1 011
31.12.2013 Oikaistu 72 702 606 487 -103 546 -54 401 521 242
31.12.2014 Raportoitu 72 702 607 223
-68 217 508 162
Laskutusjärjestelmän oikaisu 2013


-1 011 -1 011
Laskutusjärjestelmän oikaisu


-1 591 -1 591
Brändin oikaisu


-1 415 -1 415
31.12.2014 Oikaistu 72 702 607 223 -103 388 -72 235 504 144


Konsernin rahavirtalaskelma

2014


Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Brändin oikaisu Oikaistu
Liiketoiminnan rahavirratTilikauden tulos 15 403 -1 591 -1 415 12 397
Poistot ja arvonalentumiset 174 857
1 769 176 626
Verot 3 523 -398 -354 2 771
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -13 743 2 466
-11 277
Ostovelkojen ja muiden velojen muutos 12 390 -477
11 915
Liiketoiminnan nettorahavirta 183 026 0 0 183 026


Investointien nettorahavirta -306 715 0 0 -306 715


Rahoituksen nettorahavirta 107 232 0 0 107 232
Konsernin tuloslaskelma

1.1.-31.12.2013Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Oikaistu


Liikevaihto
766 431 -1 339 765 092
Liiketulos
43 651 -1 339 42 312
Tulos ennen veroja
37 653 -1 339 36 314
Tuloverot
-8 729 328 -8 401
Tilikauden tulos
28 924 -1 011 27 913


Tulos /osake, (EUR), jatkuvat toiminnot
3,4 -0,1 3,3


Konsernin laaja tuloslaskelma

1.1.-31.12.2013Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Oikaistu


Tilikauden tulos
28 924 -1 011 27 913
Tilikauden laaja tulos yhteensä
29 638 -1 011 28 627
Konsernin tase

31.12.2013Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Oikaistu
Pitkäaikaiset varat 871 481
871 481
Myyntisaamiset ja muut saamiset 159 181 -1 661 157 520
Verosaamiset 820 328 1 148
Muut lyhytaikaiset varat 47 860
47 860
Lyhytaikaiset varat 207 862 -1 333 206 529
Varat 1 079 342 -1 332 1 078 010


Oma pääoma 522 253 -1 011 521 242


Pitkäaikaiset velat 296 083
296 083
Ostovelat ja muut velat 132 825 -321 132 504
Muut lyhytaikaiset velat 128 181
128 181
Lyhytaikaiset velat 261 007 -322 260 685
Oma pääoma ja velat 1 079 342 -1 332 1 078 010


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2013

Osakepääoma Rahastot Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2013 Raportoitu 72 702 606 487 -103 546 -53 390 522 253
Laskutusjärjestelmän oikaisu


-1 011 -1 011
31.12.2013 Oikaistu 72 702 606 487 -103 546 -54 401 521 242
Konsernin rahavirtalaskelma

2013Raportoitu Laskutusjärjestelmän oikaisu Oikaistu
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden tulos 28 924 -1 011 27 913
Verot 8 729 -328 8 401
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -6 834 1 661 -5 173
Ostovelkojen ja muiden velojen muutos -22 969 -322 -23 290
Liiketoiminnan nettorahavirta 133 565 0 133 565


Investointien nettorahavirta -167 137 0 -167 137


Rahoituksen nettorahavirta 52 403 0 52 403