33 Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt (Finda Oy, PHP Holding Oy), osakkuusyritykset ja hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa lähipiiriin kuuluva henkilö käyttää välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa.

Emoyhtiö DNA Oy:n tytäryhtiöt ja omistusosuudet ovat seuraavat:

Yritys
Kotimaa Omistusosuus Osuus äänivallasta
DNA Kauppa Oy
Suomi 100 % 100 %
DNA Welho Oy
Suomi 100 % 100 %
Huuked Labs Oy
Suomi 100 % 100 %
Forte Netservices OOO
Venäjä 100 % 100 %

Luettelo osakkuusyrityksistä ja yhteistoiminnoista on esitetty liitetiedossa 17.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:


1 000 € Myynnit Ostot Saamiset Velat
2015Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 24 3 527 2 2
Osakkuusyritykset 0 624 0 2

2014Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 27 3 859 2 2
Osakkuusyritykset 0 617 0 2

2013Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 50 4 338 3 34
Osakkuusyritykset 0 518 0 80

Johdon työsuhde-etuudet

Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja johtoryhmästä

1 000 €
2015 2014 2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
2 879 2 815 2 852
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
76 293 0
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
322 229 602
Osakeperusteiset etuudet
756 286 -141
Yhteensä
4 033 3 623 3 313

Osakepalkkiojärjestelmään liityen johto merkitsi vuonna 2014 3 075 osaketta (vuosina 2013 ja 2015 johto ei merkinnyt osakkeita (kts liitetieto 24 Osakeperusteiset maksut)).

Johdolle myönnetyt optiot (ehdot on esitetty liitetiedossa 24 Osakeperusteiset maksut). Ohjelma 2010A päättyi vuoden 2015 aikana ja ohjelma 2010B päättyi vuonna 2016. Ohjelmien ehdot eivät täyttyneet.

(1000 kpl)
2015 2014 2013
Myönnetyt optiot 1.1.
32 32 58
joista toteutettavissaMenetetyt optiot
0 0 26
Yhteenlaskettu osakemäärä, joihin johdon hallussa olevat optiot oikeuttavat
0 32 32

1 000 €
2015 2014 2013
Palkat ja palkkiot:Toimitusjohtajat
1 397 1 418 1 242
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
479 544 494

Johdon ja toimitusjohtajien eläkesitoumukset

Emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä eläkeikä on 60 vuotta ja konsernin johtoryhmän jäsenten 62 vuotta. Heillä on maksupohjainen lisäeläkejärjestely.