28 Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013 Oikaistu*
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat


Ostovelat 85 402 71 100 50 456
Siirtovelat 1) 76 654 64 768 53 018
Saadut ennakot 25 743 22 981 22 261
Muut lyhytaikaiset velat 9 471 10 289 6 770
Korkojohdannaiset suojauslaskennassa 0 150 0
Lyhytaikaiset yhteensä 197 271 169 288 132 504

1) Merkittävimmät siirtovelat muodostuvat seuraavista jaksotuksista: Lomapalkat ja tulospalkkiot sosiaalikuluineen 20,9 milj. euroa (2014 18,1 milj. euroa, 2013 15,6 milj. euroa), korkokulut 4,0 milj. euroa (2014 1,2 milj. euroa, 2013 0,9 milj. euroa), myynnin jaksotukset 7,0 milj. euroa (2014 7,5 milj. euroa, 2013 0 milj. euroa) sekä muut liiketoimintamenojen jaksotukset 44,8 milj. euroa (2014 38,0 milj. euroa, 2013 36,6 milj. euroa).

*Liite 36