25 Eläkevelvoitteet

DNA Oy -konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkevakuutusyhtiöissä oleva TyEL-eläkevakuutus on käsitelty maksupohjaisena järjestelynä. Yhtiöllä on myös etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia ja nämä koskevat osaa työntekijöistä. Järjestelyt perustuvat loppupalkkaan ja niihin osallistuvat henkilöt saavat tietyn lisäeläkkeen. Eläke-etuuden suuruus eläkkeellejäämishetkellä määritetään tiettyhen tekijöiden, kuten esimerkiksi palkan ja työssäolovuosien perusteella.

Taseeseen merkityt luvut on määritetty seuraavasti:

1 000 € 2015 2014 2013
Taseeseen merkitty velka määräytyy seuraavasti:


Rahastoitujen velvoitteiden käypä arvo 6 131 6 771 5 982
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -4 192 -4 552 -4 485
Alijäämä 1 939 2 219 1 496
Velka taseessa 1 939 2 219 1 496

Velvoitteiden nykyarvo Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo Yhteensä
1.1.2013 6 689 -4 956 1 733
Kauden työsuoritukseen perustava meno 64
64
Korkokulu tai -tuotto (-) 196 -146 50

260 -146 114
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:


Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältyviä eriä
123 123
Taloutta koskevien oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio -112
-112
Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot -95
-95

-207 123 -84
Maksusuoritukset:


Työnantajilta
177 177
Järjestelyistä suoritetut maksut:


Etuudet -316 316 0
Velvoitteen täyttämiset -444
-444
31.12.2013 5 982 -4 486 1 496
1.1.2014 5 982 -4 486 1 496
Kauden työsuoritukseen perustava meno 114
114
Korkokulu tai -tuotto (-) 181 -137 44

295 -137 158
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:


-Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältyviä eriä
-88 -88
- Väestötilastollisten oletusten muutoksesta johtuva voitto (-)/tappio 0
0
-Taloutta koskevien oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio 1 283
1 283
-Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot -526
-526

757 -88 669
Järjestelyihin suoritetut maksut:


-Työnantajien maksusuoritukset
-104 -104
Järjestelyistä suoritetut maksut:


-Etuudet -263 263 0
Velvoitteen täyttämiset


31.12.2014 6 771 -4 552 2 219
1.1.2015 6 771 -4 552 2 219
Kauden työsuoritukseen perustava meno 90
90
Korkokulu tai -tuotto (-) 116 -78 38

206 -78 128
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:


-Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältyviä eriä
300 300
- Väestötilastollisten oletusten muutoksesta johtuva voitto (-)/tappio -17
-17
-Taloutta koskevien oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio -472
-472
-Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot -122
-122

-611 300 -311
Järjestelyihin suoritetut maksut:


-Työnantajien maksusuoritukset
-97 -97
Järjestelyistä suoritetut maksut:


- Etuudet -235 235 0
Velvoitteen täyttämiset


31.12.2015 6 131 -4 192 1 939
Merkittävät vakuutusmatemaattiset oletukset:

2015 2014 2013
Diskonttauskorko 1,90 % 1,75 % 3,10 %
Inflaatio 1,60 % 2,00 % 2,00 %
Palkkojen nousuvauhti 3,10 % 3,50 % 3,50 %
Eläkkeiden nousuvauhti 1,80 % 2,10 % 2,10 %
Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään vakuutusmatemaatikkojen oheistusten pohjalta, ja ne perustuvat julkaistuihin tilastoihin ja kokemukseen. Oletusten pohjalta johdetaan odotettavissa oleva keskimääräinen jäljellä oleva elinikä 65-vuotiaana eläkkeelle jääville henkilöille:
2015
Miehet Naiset
Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät: 21,4 25,4
20 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät 22,0 27,0
2014 Miehet Naiset
Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät: 19,0 24,7
20 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät 20,6 26,4
2013
Miehet Naiset
Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät: 19,0 24,7
20 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät 20,6 26,4
Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys painotetuissa keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille:
2015 Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

Oletuksen muutos Lisäys Vähennys
Diskonttauskorko 0,50 % -7,3 % 8,2 %
Palkkojen nousuvauhti 0,50 % 1,5 % -1,4 %
Eläkkeiden nousuvauhti 0,50 % 6,4 % -5,8 %Yhden vuoden lisäys oletuksessa
Odotettavissa oleva elinikä

4,5 %
2014 Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

Oletuksen muutos Lisäys Vähennys
Diskonttauskorko 0,50 % -7,0 % 8,0 %
Palkkojen nousuvauhti 0,50 % 1,0 % -1,0 %
Eläkkeiden nousuvauhti 0,50 % 7,0 % -6,0 %Yhden vuoden lisäys oletuksessa
Odotettavissa oleva elinikä

5,0 %
2013 Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen

Oletuksen muutos Lisäys Vähennys
Diskonttauskorko 0,50 % -6,4 % 7,1 %
Palkkojen nousuvauhti 0,50 % 1,1 % -1,0 %
Eläkkeiden nousuvauhti 0,50 % 5,7 % -5,2 %Yhden vuoden lisäys oletuksessa
Odotettavissa oleva elinikä

4,6 %

Edellä esitetyt herkkyysanalyysit perustuvat siihen, että yhden oletuksen muutuessa kaikki muut oletukset säilyvät ennallaan. Käytännössä tämä ei ole todennäköistä, ja joissakin oletuksissa tapahtuvat muutokset saattavat korreloida keskenään.

Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys merkittävien vakuutusmatemaattisten oletuksen muutoksille on laskettu käyttäen samaa menetelmää kuin on käytetty taseeseen merkittävää eläkevelvoitetta laskettaessa (etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo raportointikauden lopussa ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää käyttäen).

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt alitstavat konsernin useille eri riskeille, joista merkittävimpiä kuvataan lähemmin seuraavassa:

Muutokset joukkovelkakirjalainojen tuotossa

Työnantajan IFRS-raportointikäytännön mukaisesti työnantajan vastuut ja velat riippuvat joukkovelkakirjalainojen tuotosta raportointipäivänä. Tuottojen väheneminen lisää velkoja ja IAS 19 -standardin mukaisesti laskettuja eläkejärjestelyn etuuksien maksuvelvoitteita. Koska työnantajalla ei kuitenkaan ole velkoja kattavia varoja koskevaa investointiriskiä, joukkovelkakirjalainojen tuoton kasvu vaikuttaa vastaavasti myös ilmoitettaviin varoihin.

Inflaatioriski

Järjestelyn maksettavat edut on sidottu TyEL-indeksiin, joka riippuu inflaatiosta (80 %) ja yleisestä palkkaindeksistä (20 %). Korkea inflaatio kasvattaa TyEL-indeksiä, mikä puolestaan kasvattaa velkoja (IFRS) ja vuosittaisia suorituksia vakuutusyhtiölle.

Palkkariski

Jos työtä tekevän työntekijän palkka nousee enemmän kuin yleinen palkkaindeksi, luvattujen etuuksien määrä kasvaa, mikä puolestaan kasvattaa etuuksien maksuvelvoitetta, minkä seurauksena työnantajan maksujen lisääntymisen riski kasvaa.

Odotettavissa oleva elinikä

Pitkäikäisyysriskin osalta vakuutusyhtiö kantaa sen riskin, että toteutunut elinikä poikkeaa odotetusta. IFRS:n mukaan eliniänodotuksiin tehtävät muutokset vaikuttavat työnantajan velvollisuuksiin. Työnantajan riski eliniänodotuksiin tehtävien muutosten osalta sisältää ainoastaan tulevaisuudessa jaksotettavien etuuksien kulut, jotka aiheutuvat siitä, että vakuutusyhtiö kattaa eliniänodotuksiin tehtyjen muutosten vaikutukset muutospäivään mennessä kertyneisiin etuuksiin.

Työsuhteen päätymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen tilikaudella 2016 odotetaan olevan 92 keur.

Etuuspohjaisen velvoitteen duraation painotettu keksiarvo on 16 vuotta (2014 16 vuotta, 2013 14 vuotta).

Diskonttaamattomien eläke-etuuksien odotettavissa oleva maturiteettijakauma on seuraava:


Eläke-etuudet
1 000 € 2015 2014 2013
Alle 1 vuosi 279 308 320
1-5 vuotta 1 127 1 190 1 605
5-10 vuotta 1 231 1 388 1 432
10-15 vuotta 1 243 1 370 1 365
15-20 vuotta 1 097 1 168 1 118
Yli 20 vuotta 3 619 3 762 3 512
Yhteensä 8 596 9 185 9 351