24 Osakeperusteiset maksut

Sunnattu maksullinen osakeanti 2014 konsernin avainhenkilöille

DNA Oy:n hallitus on 20.11.2014 päättänyt osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta osaksi DNA:n ja sen tytäryhtiöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet DNA:n arvon nostamiseksi, sitouttaa henkilöt yhtiöön ja tarjota kilpailukykyinen osakkeiden omistamiseen ja ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Osallistuminen edellyttää osakkeiden merkitsemistä suunnatussa maksullisessa osakeannissa
Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen edellyttävät, että osallistuja merkitsee ja maksaa hallituksen asettaman määrän osakkeita maksullisessa suunnatussa osakeannissa.

Järjestelmä tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden saada palkkiona DNA:n osakkeita tai rahaa pörssilistautumisen yhteydessä tai pääosakkaiden luopuessa omistuksestaan (exit). Palkkion maksaminen järjestelmästä edellyttää, että osallistujan työsuhde on voimassa ja osallistuja edelleen omistaa kaikki suunnatussa osakeannissa merkitsemänsä osakkeet palkkion maksuhetkellä.

Osallistuja saa palkkiona osakkeita jokaista hankkimaansa osaketta kohden (perusosa), lisäksi on mahdollista saada palkkiota listautumis-/myyntihintaan perustuen (lisäetuus). Lisäetuuden määrä määräytyy listautumisessa osakkeiden pörssikurssin perusteella ja exitissä myyntihinnan perusteella. Jos kumpikaan ei ole tapahtunut viimeistään 31.5.2019 tai hallituksen päättäessä jatkoajasta viimeistään 31.5.2021, palkkio perustuu odotusaikaan osakkeiden mahdollisen arvonnousun perusteella.

Oikeus palkkioon on henkilökohtainen ja palkkio maksetaan vain osallistujalle. Oikeutta palkkioon ei voi siirtää. Hallitus päättää kaikista järjestelmään liittyvistä asioita ja mm. osallistujan oikeudesta palkkioon, jos osallistujan työtehtävät muuttuvat konsernin sisällä tai osallistujan työskentely keskeytyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmän perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 128 000 osakketta.

Suunnatun maksullisen osakeannin merkintäaika oli 27.11.–12.12.2014.

Järjestely
Myöntämispäivä 12.12.2014
Myönnettyjen instrumenttien määrä 6 475
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä 95,51
Etuuden käypä arvo
Perusosa 95,51
Lisäetuus 315,00
Voimassaoloaika 31.5.2019
Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso 4 vuotta
Toteutus osakkeina ja rahana

Johdon arvion mukaan järjestely tullaan toteuttamaan osittain osakkeina ja osittain rahana.

Osakkeen käypä arvo on määritetty osakkeen arvostusmalliin perustuen.

Lisäetuuden käyvän arvon määrityksessä käytetään oletuksia kuten odotettu volatiliteetti, osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä ja odotettu voimassaoloaika.

Tilikauden 2015 aikana on palautunut 125 kappaletta. Lisäksi DNA Oy:n hallitus on 26.3.2015 päättänyt osakepalkkiojärjestelmän 2014 kohderyhmän täydentämisestä, jonka jälkeen myönneettujen instrumenttien määrä on 6 725.

Suunnatun maksullisen osakeannin merkintäaika oli 26.3.2015-24.4.2015

Järjestely
Myöntämispäivä 22.5.2015
Myönnettyjen instrumenttien määrä 375
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä 95,51
Etuuden käypä arvo
Perusosa 95,51
Lisäetuus 315,00
Voimassaoloaika 31.5.2019
Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso 4 vuotta
Toteutus osakkeina ja rahana

Hallitukselle osakkeina maksettu palkkion määrä oli 0,1 milj. euroa (2014 0,1 milj. euroa, 2013 0 euroa).

Taseseen kirjattu velka kannustinjärjestelyyn liittyen oli 0,4 milj. euroa (2014 0,0 euroa, 2013 0,0 euroa).

Optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti ottaa käyttöön DNA:n johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmän maaliskuussa 2010. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää optio-oikeutensa viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta (2010). Lisäksi keväällä 2011 päätettiin 8 000 optio-oikeuden antamisesta. Optio-oikeuksista enintään 50 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2010A, ja 58 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2010B.

Johto on tilikauden 2015 aikana uudelleenarvioinut järjestelyn toteutustapaa järjestelyn ehtojen mukaisesti. Ohjelma 2010A päättyi vuonna 2015 ja ohjelma 2010B päättyi vuonna 2016. Ohjelmien perustavat ehdot eivät täyttäneet.

Optio-ohjelma

Optiolaji

2010A 2010B
Kohderyhmä

Johto ja avainhenkilöt Johto ja avainhenkilöt
Myöntämispäivä

10.3.2010 1.3.2011
Myönnettyjen instrumenttien määrä

50 000 58 000
Osakehinta myöntämishetkellä

97,00 euroa 98,66 euroa
Merkintäaika

02.01.2013 –30.4.2015 02.01.2014 –30.04.2016
Voimassaoloaika (vuosina)

5 vuotta 5 vuotta
Oikeuden syntymisehdot

Henkilön pitää olla yhtiön palveluksessa Henkilön pitää olla yhtiön palveluksessa
Toteutus

Rahana Rahana

Ulkona olevat optiot

Ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset ovat seuraavat:

Optioiden lukumäärä
1.1.2014


62 000
Myönnetyt optiotMenetetyt optiot


3 000
Toteutetut optiotRauenneet optiot31.12.2014


59 000

Tilikauden 2014 aikana ei ole myönnetty uusia optioita.
Optioiden lukumäärä
1.1.2013


88 000
Myönnetyt optiotMenetetyt optiot


26 000
Toteutetut optiotRauenneet optiot31.12.2013


62 000

Tilikauden 2013 aikana ei ole myönnetty uusia optioita.