23 Oma pääoma

1 000 € Ulkona olevat osakkeet (1000 kpl) Omat osakkeet (1000 kpl) Osakkeiden määrä yhteensä Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1.1.2013 8 479 1 132 9 611 72 702 606 779
31.12.2013 8 479 1 132 9 611 72 702 606 779
1.1.2014 8 479 1 132 9 611 72 702 606 779
Osakeanti 1
1
557
31.12.2014 8 479 1 132 9 611 72 702 607 335
1.1.2015 8 479 1 132 9 611 72 702 607 335
Osakeanti 8 -2 6
0
31.12.2015 8 488 1 130 9 618 72 702 607 335

Osakkeiden lukumäärään sisältyy 1 130 487 kappaletta (2014 1 132 144 kappaletta, 2013 1 132 144 kappaletta) yhtiön omia osakkeita.

DNA Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden määrä on 9 618 357 kappaletta (2014 9 611 277 kappaletta, 2013 9 610 676 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja DNA Oy:n osakepääoma on 72 702 226 euroa kaikilla esitetyillä kausilla. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Suunnattu osakeanti hallitukselle

Suunnattu osakeanti perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenten vuosipalkkion maksuun osittain osakkeina hallituksen jäsenen valinnan mukaisesti. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä 1 407 osaketta (2014 1 206 kpl, 2013 0 kpl). Jarmo Leino merkitsi 603 osaketta, Anu Nissinen 201 osaketta, Tero Ojanperä 201 osaketta, Jukka Ottela 201 ja Margus Schults 201 osaketta. Merkintähinta oli 95,51 euroa per osake. Annetuilla uusilla osakeilla ei ollut nimellisarvoa. Vuonna 2014 merkityistä 1 206 uudesta osakkeesta rekisteröitiin 601 vuonna 2014 ja 605 vuonna 2015. Vuonna 2015 luovutettiin 1 407 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta.

Suunnattu osakeanti avainhenkilöille

Tilikauden 2015 aikana merkittiin yhteensä 375 osaketta (2014 6 475 kpl) 95,51 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. 6 475 uutta osaketta on rekisteröity vuonna 2015. Annetuilla uusilla osakeilla ei ollut nimellisarvoa. Vuonna 2015 luovutettiin 375 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta.

Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:

Suojausrahasto

Suojausrahastoon kirjataan rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset.
2015 2014 2013
Suojausrahasto

0 -112 -292
Yhteensä

0 -112 -292

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Osingot

Tilikaudelta 2015 jaettiin osinkoa 40 062 746,40 euroa (2014 30 041 194,02 euroa, 2013 30 014 003,28 euroa).

Omat osakkeet

Omat osakkeet-rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon.

Omat osakkeet on esitetty omana eränään omassa pääomassa.

Päivämäärä


Määrä, kpl Suoritettu vastike
1.1.2013


1 132 144 103 546 211,53
31.12.2013


1 132 144 103 546 211,53
1.1.2014


1 132 144 103 546 211,53
31.12.2014


1 132 144 103 546 211,53
1.1.2015


1 132 144 103 546 211,53
Osakeanti


-1 782 -170 198,82
Palautuneet


125 11 938,75
31.12.2015


1 130 487 103 387 951,46

Laskelma emoyhtiön DNA Oy:n jakokelpoisista varoista 31.12.2015

1 000 €31.12.2015
SVOP-rahasto86 494
Edellisten tilikausien tulos51 942
Tilikauden tulos14 732
Jakokelpoiset varat yhteensä153 168