19 Saamiset

1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013 Oikaistu*
Pitkäaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 31 668 37 540 35 089
Siirtosaamiset 1) 4 381 1 099 2 297
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 824 1 774 1 349
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 37 874 40 413 38 735
Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 157 905 160 667 146 737
Siirtosaamiset 1) 11 295 19 264 6 904
Tuloverosaaminen 5 940 11 628 1 148
Muut lyhytaikaiset saamiset 7 391 9 075 3 879
Yhteensä 182 531 200 634 158 668
*Liite 36


1) Merkittävimmät siirtosaamiset muodostuvat seuraavista jaksotuksista: tuotannon vuokralaskujen, tukimaksujen ja muiden ostolaskujen jaksotukset 12,8 milj. euroa (2014 11,1 milj. euroa, 2013 8,2 milj. euroa), TYEL-ennakkomaksu 0,3 milj. euroa (2014 2,1 milj. euroa, 2013 0 milj. euroa) sekä muut jaksotukset 2,5 milj. euroa (2014 7,2 milj. euroa, 2013 1,0 milj. euroa).

Konserni on kirjannut tilikauden aikana arvonalentumista myyntisaamisista 3,0 milj. euroa (2014 3,6 milj. euroa, 2013 8,9 milj. euroa). Arvonalentuminen kirjataan yli 180 päivää vanhoista myyntisaamisista. Pitkäaikaisten lainojen ja muiden saamisten käypä arvo vastaa olennaisesti niiden kirjanpitoarvoa. Lyhytaikaisten lainojen ja muiden saamisten käypä arvo vastaa kirjanpitoarvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen niiden maturiteetti huomioon ottaen.

Myyntisaamisten arvonalentumista koskevat vähennystilin muutokset olivat seuraavat:


2015 2014 2013
Tilikauden alussa 7 933 9 370 14 461
Saamisten arvonalentumisen lisäys 892 3 299 6 790
Vuoden aikana taseesta kokonaan pois kirjatut perimiskelvottomat saamiset -2 178 -4 735 -11 880
Tilikauden lopussa 6 646 7 933 9 370