16 Aineettomat hyödykkeet ja arvonalentumistestaus

1 000 € Liikearvo Asiakassuhteet Brändi Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä
1.1.2013
Hankintameno 325 559 82 913 28 982 240 573 352 468
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -104 479 -31 479 -2 449 -186 422 -220 350
Kirjanpitoarvo 31.12. 221 080 51 434 26 533 54 151 132 118
1.1.-31.12.2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 221 080 51 434 26 533 54 151 132 118
Lisäykset


57 619 57 619
Liiketoimintojen yhdistäminen 11 238 6 824 12 837 1 748 21 409
Vähennykset


-121 -121
Vähennysten kertyneet poistot


88 88
Tilikauden poisto
-8 480 -1 759 -26 951 -37 190
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 232 318 49 779 37 610 86 534 173 925
31.12.2013
Hankintameno 336 797 89 737 41 819 299 819 431 375
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -104 479 -39 958 -4 208 -213 285 -257 451
Kirjanpitoarvo 31.12. 232 318 49 779 37 610 86 534 173 925
1.1.-31.12.2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 232 318 49 779 37 610 86 534 173 925
Lisäykset


27 970 27 970
Liiketoimintojen yhdistäminen 94 888 40 738

40 738
Vähennykset


-29 -29
Vähennysten kertyneet poistot


29 29
Tilikauden poisto
-9 434 -949 -34 030 -44 413
Arvonalentumiset

-12 490 -8 862 -21 352
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 327 206 81 083 24 171 71 612 176 867
31.12.2014 Oikaistu*
Hankintameno 431 685 130 475 41 819 327 760 500 054
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -104 479 -49 392 -17 647 -256 148 -323 187
Kirjanpitoarvo 31.12. 327 206 81 083 24 171 71 612 176 867
1.1.-31.12.2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 327 206 81 083 24 172 71 612 176 867
Lisäykset


24 680 24 680
Vähennykset


-729 -729
Vähennysten kertyneet poistot


282 282
Tilikauden poisto
-10 657 -949 -31 065 -42 671
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 327 206 70 426 23 223 64 780 158 429
31.12.2015
Hankintameno 431 685 130 475 41 819 351 711 524 005
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -104 479 -60 049 -18 596 -286 931 -365 576
Kirjanpitoarvo 31.12. 327 206 70 426 23 223 64 780 158 429
*Liite 36
Syyskuussa 2014 tehdyt arvonalentumiskirjaukset aineettomista oikeuksista koostuvat pääosin käytöstä poistetun PlusTV -brändin alaskirjauksesta 12,5 miljoonaa euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiskirjaus 8,9 miljoonaa euroa johtuu tietojärjestelmien muutoksiin liittyvästä tietojärjestelmän alaskirjauksesta. Muut aineettomat hyödykkeet -erä sisältää pääosin IT-järjestelmien ja taajuuksien aktivoidut ja poistamatta olevat hankintamenot.

Liikearvon kohdistaminen

Liikearvo jakaantuu DNA:n rahavirtaa tuottavien yksiköiden kesken seuraavasti:

1 000 € 2015 2014 2013
Kuluttajaliiketoiminta 180 723 180 723 180 723
Yritysliiketoiminta 146 483 146 483 51 595
Yhteensä 327 206 327 206 232 318

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestausta varten liikearvo jaetaan rahavirtaa tuottaviin yksiköihin DNA:n liiketoimintaorganisaation mukaisesti. Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasearvoille tehdään vuosittainen arvonalentumistesti.
Konsernilla ei liikearvojen lisäksi ole muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä (hyödykkeen nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöarvo) on määritetty ennustettujen diskontattujen tulevien kassavirtojen (DCF-malli) mukaisena käyttöarvona. Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Johto uskoo, että ennusteet heijastavat tähänastista kehitystä ja muuta saatavilla olevaa ulkoisten informaatiolähteiden tietoa. Tilikauden testauksessa käytetty (ennen veroja) diskonttauskorko (WACC) on segmentistä riippuen 10,1-10,2 prosenttia. Viiden vuoden jälkeisenä kasvuennusteena on käytetty 2,0 prosenttia.

Testauksen perusteella kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden tasearvot, eikä niiden liikearvon arvo ollut näin ollen alentunut. Johto uskoo käyttämiensä oletusten olevan kohtuullisia sen tiedon valossa, joka oli käytettävissä tilinpäätöstä laadittaessa.

Käyttöarvolaskelmissa käytetyt avainoletukset olivat liikevaihdon kasvu, kannattavuuden kehittyminen, painotettu keskimääräinen pääomankustannus (WACC) sekä kassavirran kasvutahti viiden vuoden ennusteperiodin jälkeen. Suurimmat herkkyydet tuloksessa liittyvät ennakoituun liikevaihto- ja kannattavuustasoon.

Impairment-laskennassa WACC:ia on korotettu epävarmasta ja muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvalla riskilisällä.

Arvonalentumistestauksessa käytetyt parametrit ja niiden herkkyysanalyysit

Vuoden 2015 testauksessa käytetyt parametrit


Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta
Käytetyt ennusteparametrit 2015 2015
Liikevaihdon kasvu keskimäärin, %* 1,3 2,0
Käyttökatemarginaali keskimäärin, % * 28,2 35,5
Investoinnit keskimäärin, % liikevaihdosta * 13,1 19,1
Ennusteperiodin jälkeinen kasvu, % 2,0 2,0
WACC, % 10,2 10,1
Määrä jolla kirjapitoarvo ylittyy, milj. euroa 571 172

* Viiden vuoden ennustejakson keskiarvo

Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisten ennusteparametrien %-yksikkömuutos, joilla käypä arvo on yhtä suuri kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä muuttumattomina).


Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta
Ennusteparametrien herkkyysanalyysi 2015 2015
Käyttökate keskimäärin, % liikevaihdosta -4,6 -3,4
WACC, % 8,4 3,6
Vuoden 2014 testauksessa käytetyt parametrit

Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta
Käytetyt ennusteparametrit 2014 2014
Liikevaihdon kasvu keskimäärin, %* 0,3 5,7
Käyttökatemarginaali keskimäärin, % * 26,7 32,8
Investoinnit keskimäärin, % liikevaihdosta * 13,8 18,0
Ennusteperiodin jälkeinen kasvu, % 2,0 2,0
WACC, % 10,6 10,4
Määrä jolla kirjapitoarvo ylittyy, milj. euroa 451 106

* Viiden vuoden ennustejakson keskiarvo

Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisten ennusteparametrien %-yksikkömuutos, joilla käypä arvo on yhtä suuri kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä muuttumattomina).


Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta
Ennusteparametrien herkkyysanalyysi 2014 2014
Käyttökate keskimäärin, % liikevaihdosta -3,8 -2,0
WACC, % 6,6 2,3
Vuoden 2013 testauksessa käytetyt parametrit

Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta
Käytetyt ennusteparametrit 2013 2013
Liikevaihdon kasvu keskimäärin, %* 3,4 6,6
Käyttökatemarginaali keskimäärin, % * 22,8 35,9
Investoinnit keskimäärin, % liikevaihdosta * 12,4 18,1
Ennusteperiodin jälkeinen kasvu, % 2,0 2,0
WACC, % 12,1 13,2
Määrä jolla kirjapitoarvo ylittyy, milj. euroa 98 170

* Viiden vuoden ennustejakson keskiarvo

Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisten ennusteparametrien %-yksikkömuutos, joilla käypä arvo on yhtä suuri kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä muuttumattomina).


Kuluttaja-liiketoiminta Yritys-liiketoiminta
Ennusteparametrien herkkyysanalyysi 2013 2013
Käyttökate keskimäärin, % liikevaihdosta -0,9 -5,3
WACC, % 1,6 8,8