13 Tuloverot

1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013 Oikaistu*
Tilikauden verotettavan tuloon perustuva vero -3 522 -3 053 -14 285
Edellisten tilikausien verot 0 0 43
Laskennalliset verot -8 022 281 5 841
Yhteensä -11 544 -2 771 -8 401
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 20 % verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja 61 593 15 168 36 314
Verot laskettuna kotimaan verokannalla (2015 20%, 2014 20%, 2013 24,5%) -12 319 -3 034 -8 897
Erot:


Verovapaat tulot 447 594 49
Vähennyskelvottomat kulut -71 -389 -735
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 361 5 0
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0 0 43
Verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista 0 -1 -411
Tytäryhtiön poikkeava verokanta -6 0 -8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta veroilla vähennettynä 3 3 -8
Laskennallisen veron muutos - verokannan muuttuminen 0 0 1 566
Verotuksessa hyväksyttävät lisävähennykset 42 50 0
Verot tuloslaskelmassa -11 544 -2 771 -8 401

Laskennallisten verojen laskennassa käytettävä Suomen verokanta muuttui vuoden 2013 24,5%:sta vuonna 2014 20,0 %:iin.

*Liite 36