10 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 € 2015 2014 2013
Palkat 85 473 81 694 69 386
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 15 897 14 577 12 217
Eläkekulut – etuuspohjaiset järjestelyt 90 114 -203
Osakeperusteiset maksut 890 286 141
Muut henkilösivukulut 4 500 4 314 3 886
Yhteensä 106 850 100 985 85 427
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella
Kuluttajaliiketoiminta 1 020 1 073 1 052
Yritysliiketoiminta 690 584 454
Yhteensä 1 710 1 657 1 506

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 33 Lähipiiritapahtumat.