Konsernin tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 Oikaistu* 1.1.–31.12.2013 Oikaistu*
Liikevaihto 6 828 800 831 541 765 092
Liiketoiminnan muut tuotot 7 4 283 1 837 2 404
Materiaalit ja palvelut
-375 009 -407 326 -370 218
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 10 -106 850 -100 985 -85 427
Poistot ja arvonalentumiset 9 -154 622 -176 626 -147 094
Liiketoiminnan muut kulut 8 -123 510 -122 840 -122 445
Liiketulos
73 093 25 601 42 312

Rahoitustuotot 11 986 891 1 210
Rahoituskulut 12 -12 499 -11 342 -7 175
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 17 14 17 -33
Tulos ennen veroja
61 593 15 168 36 314

Tuloverot 13 -11 544 -2 771 -8 401
Tilikauden tulos
50 049 12 397 27 913

JakautuminenEmoyrityksen omistajille
50 049 12 397 27 913

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 14 5,9 1,5 3,3
* Liite 36