Konsernin tase

1 000 € Liite 31.12.2015 31.12.2014 Oikaistu* 31.12.2013 Oikaistu*
VaratPitkäaikaiset varatLiikearvo 16 327 206 327 206 232 318
Muut aineettomat hyödykkeet 16 158 429 176 867 173 925
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 443 877 432 414 392 299
Osuudet osakkuusyrityksissä 17 1 186 2 155 2 142
Myytävissä olevat rahoitusvarat 18 215 215 215
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 37 874 40 413 38 735
Laskennalliset verosaamiset 20 18 840 31 190 31 847
Pitkäaikaiset varat yhteensä
987 626 1 010 460 871 481
Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 21 21 082 19 497 20 806
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 176 591 189 006 157 520
Tuloverosaaminen
5 940 11 628 1 148
Rahavarat 22 25 266 10 599 27 055
Lyhytaikaiset varat yhteensä
228 879 230 730 206 529

Varat yhteensä
1 216 505 1 241 190 1 078 010

Oma pääomaEmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääomaOsakepääoma 23 72 702 72 702 72 702
Suojausrahasto 23 0 -112 -292
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 23 607 335 607 335 606 779
Yhtiön omistamat omat osakkeet
-103 388 -103 546 -103 546
Kertyneet voittovarat
-101 778 -84 632 -82 314
Tilikauden tulos
50 049 12 397 27 913
Oma pääoma yhteensä
524 920 504 144 521 242

VelatPitkäaikaiset velatRahoitusvelat 27 362 334 327 105 225 845
Eläkevelvoitteet 25 1 939 2 219 1 496
Varaukset 26 13 023 20 057 7 579
Johdannaisinstrumentit 30 0 0 476
Laskennalliset verovelat 20 28 285 32 518 38 961
Muut pitkäaikaiset velat
12 502 19 553 21 725
Pitkäaikaiset velat yhteensä
418 082 401 452 296 083

Lyhytaikaiset velatRahoitusvelat 27 75 210 162 929 127 879
Varaukset 26 1 004 3 137 203
Johdannaisinstrumentit 30 0 150 0
Ostovelat ja muut velat 28 197 271 169 288 132 504
Tuloverovelka
18 90 100
Lyhytaikaiset velat yhteensä
273 503 335 594 260 685

Velat yhteensä
691 585 737 046 556 768

Oma pääoma ja velat yhteensä
1 216 505 1 241 190 1 078 010

*Liite 36

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.