Konsernin rahavirtalaskelma


1 000 € 2015 2014 Oikaistu* 2013 Oikaistu*
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden tulos 50 049 12 397 27 913

Oikaisut 1) 165 954 191 571 159 620

Käyttöpääoman muutos 2) 42 114 2 046 -31 528

Saadut osingot 6 6 6

Maksetut korot -9 452 -8 307 -6 440

Saadut korot 463 580 461

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -1 487 -1 724 -1 600

Maksetut verot 2 096 -13 543 -14 867
Liiketoiminnan nettorahavirta 249 743 183 026 133 565

Investointien rahavirrratInvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -155 129 -149 608 -127 101

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 1 026 131 460

Hankitut tytäryritykset vähennettynä hankituilla rahavaroilla 0 -156 838 -40 496

Muut sijoitukset 1 637 -400 0
Investointien nettorahavirta -152 466 -306 715 -167 137

Rahoituksen rahavirratOsakeannista saadut maksut 158 557 0

Osingonjako -30 041 -30 014 -35 016

Lainojen nostot 274 561 544 010 307 093

Lainojen takaisinmaksut -327 288 -407 321 -219 674
Rahoituksen nettorahavirta -82 610 107 232 52 403

Rahavarojen muutos 14 667 -16 456 18 831
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 10 599 27 055 8 224
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 25 266 10 599 27 055
Oikaisut 1):Poistot ja arvonalentumiset 154 622 176 626 147 094

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot -1 215 -131 -320

Muut liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa -14 269 -108

Rahoitustuotot ja -kulut 10 465 9 418 5 965

Verot 11 544 2 771 8 401

Varausten muutos -9 447 2 620 -1 412
Yhteensä 165 954 191 571 159 620

Käyttöpääoman muutos 2):Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 15 216 -11 277 -5 173

Vaihto-omaisuuden muutos -1 585 1 408 -3 065

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 28 483 11 915 -23 290
Yhteensä 42 114 2 046 -31 528
*Liite 36Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.