Konsernin rahavirtalaskelma


1 000 € 1–3/2017 1–3/2016 1–12/2016
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden tulos 21 210 18 180 65 209
Oikaisut 1) 43 725 40 794 169 053
Nettokäyttöpääoman muutos 2) -11 531 20 968 16 375
Saadut osingot 1 - 6
Maksetut korot -4 363 -4 451 -8 418
Saadut korot 84 114 492
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -325 -415 -682
Maksetut tuloverot -3 659 -814 -5 180
Liiketoiminnan nettorahavirta 45 141 74 376 236 855
Investointien rahavirrat


Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -34 889 -45 385 -152 405
Pitkäaikaisten omaisuuserien myynnit 13 66 303
Muut sijoitukset - - -1 268
Investointien nettorahavirta -34 875 -45 319 -153 370
Rahoituksen rahavirrat


Osakeannista saadut maksut - - 50 067
Osakeannin transaktiokulut -3 300 - -2 209
Osingonjako - - -40 063
Lainojen nostot - 4 989 59 864
Lainojen takaisinmaksut -8 793 -13 819 -130 170
Rahoituksen nettorahavirta -12 092 -8 830 -62 512
Rahavarojen muutos -1 827 20 228 20 973
Rahavarat kauden alussa 46 238 25 266 25 266
Rahavarat kauden lopussa 44 411 45 493 46 238
Oikaisut 1):


Poistot ja arvonalentumiset 37 059 34 968 145 041
Nettovoitto pitkäaikaisten omaisuuserien myynnistä -13 -100 -250
Muut liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa -1 - -18
Rahoitustuotot ja -kulut 2 249 2 417 9 584
Tuloverot 5 412 4 538 16 474
Varausten muutos -981 -1 028 -1 779
Oikaisut yhteensä 43 725 40 794 169 053
Nettokäyttöpääoman muutos 2):


Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 4 264 10 471 -10 332
Vaihto-omaisuuden muutos 210 -1 604 -643
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -16 005 12 101 27 351
Nettokäyttöpääoman muutos yhteensä -11 531 20 968 16 375
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.