4 Oma pääoma

1 000 €
Ulkona olevat osakkeet (1000 kpl) Omat osakkeet (1000 kpl) Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl) Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1.1.2016
8 488 1 130 9 618 72 702 607 335
Osakeanti
1 -1

67
Omien osakkeiden mitätöinti

-1 130 -1 130

Maksuton osakeanti
118 837
118 837

Osakeanti
4 978
4 978
50 000
Osakeannin transaktiomenot
-5 417
Osakeannin transaktiomenoihin liittyvä tulovero
417
Luokittelumuutos
316
31.12.2016
132 304 - 132 304 72 702 652 719
Osakeannin transaktiomenot
341
31.3.2017
132 304 - 132 304 72 702 653 060


DNA Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä on 132 303 500 kappaletta (144 275 355 kappaletta). DNA Oyj:n hallussa ei katsauskauden päättyessä ollut yhtiön omia osakkeita. Ulkona olevien osakkeiden määrä on 132 303 500 kappaletta (127 318 050 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja DNA Oyj:n osakepääoma 31.12.2016 on 72 702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osingot

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2017 päätti maksaa osinkoa 0,55 euroa/osake eli yhteensä 72 766 925 euroa. Osingot maksettiin 7.4.2017.