Konsernin tase


1 000 € 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Pitkäaikaiset varat


Liikearvo 327 206 327 206 327 206
Muut aineettomat hyödykkeet 182 973 158 095 187 153
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 411 716 428 795 427 126
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 201 1 185 1 199
Myytävissä olevat rahoitusvarat 215 215 215
Myyntisaamiset ja muut saamiset 33 697 33 034 36 277
Laskennalliset verosaamiset 14 103 18 208 14 704
Pitkäaikaiset varat yhteensä 971 110 966 738 993 880
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 21 516 22 686 21 725
Myyntisaamiset ja muut saamiset 187 367 170 390 189 241
Tuloverosaaminen 8 606 5 885 7 687
Rahavarat 44 411 45 493 46 238
Lyhytaikaiset varat yhteensä 261 901 244 455 264 891
Varat yhteensä 1 233 011 1 211 194 1 258 771
Oma pääoma


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma


Osakepääoma 72 702 72 702 72 702
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 653 060 607 335 652 719
Yhtiön omistamat omat osakkeet - -103 388 -
Kertyneet voittovarat -201 509 -91 699 -194 203
Tilikauden tulos 21 210 18 180 65 209
Oma pääoma yhteensä 545 463 503 130 596 427
Velat


Pitkäaikaiset velat


Rahoitusvelat 323 595 358 666 327 659
Eläkevelvoitteet 2 097 1 939 2 097
Varaukset 10 219 12 122 10 739
Laskennalliset verovelat 24 116 27 005 25 671
Muut pitkäaikaiset velat 19 178 12 527 22 957
Pitkäaikaiset velat yhteensä 379 206 412 259 389 123
Lyhytaikaiset velat


Rahoitusvelat 35 139 70 227 40 290
Varaukset 891 877 1 351
Ostovelat ja muut velat 258 361 220 364 221 340
Tuloverovelka 13 951 4 337 10 240
Lyhytaikaiset velat yhteensä 308 342 295 805 273 221
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 233 011 1 211 194 1 258 771
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.