Osakkeet ja osakkeenomistajat

Omistajat ja liputusilmoitukset

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä maaliskuun lopussa oli 13 419, mukaan lukien hallintarekisterit. Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus kauden lopussa oli 17,4 %.

DNA Oyj:n suurimmat omistajat 31.3.2017 olivat Finda Oy (33,44 %), PHP Holding Oy (25,78 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (4,86 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 64,08 prosenttia DNA:n osakkeista ja äänimäärästä.

Arvopaperimarkkinalain määräysten mukaisesti listayhtiöiden osakkeenomistajien on ilmoitettava sekä Finanssivalvonnalle että listayhtiölle omistusosuuksiensa muutoksista. Ensimmäisellä neljänneksellä DNA ei saanut yhtään liputusilmoitusta.

Osakkeet

DNA:n rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2017 oli 132 303 500 kappaletta (127 318 050) ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa (72 702 225,65). Maaliskuun lopussa yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.

DNA:n osakkeen kaupankäynti alkoi 30.11.2016 Nasdaq Helsingin pörssissä. Tammi-maaliskuussa 2017 DNA:n osakkeita vaihdettiin Helsingin pörssissä 9,6 miljoonaa osaketta, joiden arvo oli yhteensä 108 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein noteeraus oli 12,28 euroa ja alin 10,13 euroa. Keskikurssi oli 11,31 euroa ja vaihdolla painotettu keskikurssi 11,31 euroa. Katsauskauden viimeisen pörssipäivän, 31.3. päätöskurssi oli 11,35 euroa, jolloin DNA:n osakekannan markkina-arvo oli 1 502 miljoonaa euroa (vuoden 2016 lopussa 1 343 milj. e).

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

DNA:n hallitus päätti 30.1.2017 pidetyssä kokouksessaan uudesta ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä koostuu pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP), jota hallitus päätti täydentää erillisellä siirtymäajan osakepalkkiojärjestelmällä (bridge plan) osana siirtymistä vuonna 2014 käyttöön otetusta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä uuteen vuonna 2017 alkavaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP). Liitetiedossa 8 on kerrottu tarkemmin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.