Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Strategiset ja operatiiviset riskit:

Suomen tietoliikennemarkkinoita kuvaa kireä kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken. Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea. DNA:n markkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on jo maailman suurimpia eli liittymämäärän kasvu on rajallista.

DNA seuraa tarkasti toimintaympäristön muutoksia ja sen mukanaan tuomia mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

Uudet viestintavat ja jatkuva teknologinen kehitys
Tietoliikennealaan ja samalla DNA:n liiketoimintaan vaikuttaa nopea teknologinen kehitys. Teknologian kehitys sekä uudentyyppiset palvelut ja päätelaitteet mahdollistavat uusia ansaintamalleja perinteisten tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet palvelut ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia. Uusien viestintätapojen yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan.

Viihdeliiketoiminnassa kireä kilpailu
TV- ja viihdepalveluiden kilpailukentässä ovat mukana vahvasti myös kansainväliset toimijat. DNA kohtaa kilpailua perinteisten operaattoreiden suunnasta, mutta yhä enemmän myös dataverkkoja ja mobiilipäätelaitteita hyödyntävien OTT (over the top) -toimijoiden suunnasta. Myös mediayhtiöiden omien jakelukanavien ja palveluiden merkitys on kasvanut.

Lisäksi käynnissä oleva voimakas median murros tuo mukanaan niin riskejä kuin mahdollisuuksia sisältöoikeuksista neuvoteltaessa. DNA seuraa TV- ja viihdepalveluiden markkinaa tarkasti ja kehittää tarjoamaansa jatkuvasti, markkinoiden muutoksia ennakoiden.

Järjestelmiin ja verkkoihin liittyvät riskit:

DNA:n toiminnan luonne ja asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n tietojärjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille. DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yhtiön menestys riippuu siitä, että DNA ylläpitää ja parantaa verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. Verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä on voimakkaassa kasvussa niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. M2M-liittymät ja teollinen internet tulevat lisäämään dataliikenteen määrää entisestään. Uusien älylaitteiden yleistyessä ja esimerkiksi teollisen internetin myötä hyvän tietoturvan sekä tietosuojan merkitys korostuu entisestään.

DNA investoi korkealuokkaisiin tietojärjestelmiin ja analytiikkatyökaluihin asiakasymmärryksen parantamiseksi ja monikanavaisuuteen perustuvan asiakaskokemuksen luomiseksi. DNA:n liiketoiminta riippuu tietoteknisistä järjestelmistä, ja näihin järjestelmiin liittyy useita toisiinsa kytkeytyviä riskejä, mutta samalla myös liiketoiminnan kannalta merkittäviä datan hyödyntämismahdollisuuksia.

Sääntelyyn liittyvät riskit:

Euroopan komission syksyllä 2016 julkaiseman sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamista koskevan ehdotuksen käsittely on EU-toimielimissä vielä kesken. Uudella sääntelyllä voi olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

EU-komissio täydensi alkuvuodesta 2017 yleistä tietosuoja-asetusta antamalla asetusluonnoksen yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä. EU:n yleiseen ja sähköisen viestinnän tietosuojaan tehtävillä muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

EU-komissio hyväksyi loppuvuodesta 2016 täytäntöönpanoasetuksen verkkovierailun ns. kohtuullisen käytön periaatteista (Fair Use Policy). Verkkovierailun enimmäistukkumaksuista päätettiin lopullisesti huhtikuussa 2017. Uudella verkkovierailusääntelyllä voi olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

Rahoitusriskit:

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä. Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä.

Rahoitusriskien hallinnasta selostetaan tarkemmin vuosikertomuksen yhteydessä julkaistun konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3: http://annualreport.dna.fi/.

Vahinkoriskit:

Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella.