Konsernin tunnusluvut


1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Osakekohtainen tulos, laimentamaton € 0,16 0,14 0,51
Osakekohtainen tulos, laimennettu € 0,16 0,14 0,51
Osakekohtainen oma pääoma, € 4,1 4,0 4,5
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 132 304 127 318 132 304
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton (1 000 kpl) 132 304 127 318 127 733
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, laimennettu (1 000 kpl) 133 556 - 128 862
Nettovelka, k€ 314 323 383 399 321 710
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,6 76,2 53,9
Omavaraisuusaste, % 45,3 42,6 48,4
Nettovelka / käyttökate 1,19 1,59 1,36
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 10,7 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,1 11,6
Investoinnit, k€ 21 175 20 807 143 604
Investoinnit, % liikevaihdosta 9,9 % 10,3 % 16,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 684 1 683 1 668

Vertailukelpoisten tunnuslukujen täsmäytys

1 000 € 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Käyttökate 65 928 60 102 236 290
Listautumisen välittömät transaktiokulut - - 6 486
Listautumisen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään - - 3 795
Uudelleenjärjestelykulut - - 528
Nettovoitot liiketoimintojen myynnistä - - -
Vertailukelpoinen käyttökate 65 928 60 102 247 100
Liiketulos 28 869 25 135 91 249
Listautumisen välittömät transaktiokulut - - 6 486
Listautumisen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään - - 3 795
Uudelleenjärjestelykulut - - 528
Nettovoitot liiketoimintojen myynnistä - - -
Vertailukelpoinen liiketulos 28 869 25 135 102 059
Vapaa kassavirta omalle pääomalle

1 000 €
31.3.2017 31.12.2016
Vertailukelpoinen käyttökate
65 928 247 100
Operatiiviset investoinnit
-16 775 -136 890
Operatiivinen vapaa kassavirta
49 153 110 210
Maksetut korot, netto
-4 604 -8 608
Maksetut tuloverot
-3 659 -5 180
Oikaistu nettokäyttöpääoman muutos
-25 245 -1 497
Varausten muutos
-981 -2 307
Vapaa kassavirta omalle pääomalle
14 665 92 617
Operatiiviset tunnusluvut


Matkaviestinverkon liittymämäärät:

Kpl 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Liittymämäärä* 2 732 000 2 632 000 2 742 000
DNA:n omat asiakkaat* 2 703 000 2 628 000 2 721 000

1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), e** 17,8 16,4 17,1
Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %** 21,0 13,6 16,1

* sisältää mobiililaajakaistan

** sisältää vain postpaid-puheliittymät

Kiinteän verkon liittymämäärät:
Kpl 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Laajakaistaliittymät 444 000 432 000 440 000
Kaapelitelevisioliittymät 614 000 606 000 608 000
Puhelinliittymät 62 000 74 000 65 000

Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos (EPS) = Tilikauden tulos


Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussaNettovelka (EUR) = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavaratNettovelkaantumisaste (gearing), % = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat


Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste, % = Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakotKäyttökate (EUR) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumisetSijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut


Oma pääoma yhteensä + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin kauden aikana)Oman pääoman tuotto (ROE), % * = Tilikauden tulos


Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)Nettovelka/käyttökate* = Nettovelka


Liiketulos + poistot ja arvonalentumisetVertailukelpoinen käyttökate (EUR) = Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäVertailukelpoinen liiketulos (EUR) = Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen kertaluonteisen selvityksen kulut sekä listautumisen välittömät transaktiokulut ja sen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään.Rahavirta investointien jälkeen (EUR) = Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirtaInvestoinnit (EUR) = Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Raportoituihin investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.Operatiivinen vapaa kassavirta = Vertailukelpoinen käyttökate - operatiiviset investoinnitVapaa kassavirta omalle pääomalle = Vertailukelpoinen käyttökate - investoinnit ilman toimiluvasta raportointikaudella maksettavaa määrää– konsernin rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos, jota on oikaistu jotta operatiivisten investointien määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvasta maksettua määrää ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä – rahavirtalaskelman maksetut nettokorot – rahavirtalaskelman maksetut tuloverot – rahavirtalaskelman varausten muutos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi

DNA esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. DNA:n näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää DNA:ta koskevaa lisätietoa DNA:n toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

DNA esittää vertailukelpoisen käyttökatteen sekä vertailukelpoisen liikevoiton, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät eri kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Käyttökate, vertailukelpoinen käyttökate ja vertailukelpoinen liiketulos esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne lisäävät DNA:n näkemyksen mukaan ymmärrystä DNA:n liiketoiminnan tuloksesta. Myös nettovelka, nettovelan ja käyttökatteen suhde, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, oman pääoman tuotto sekä sijoitetun pääoman tuotto esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat DNA:n näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita DNA:n kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi investoinnit, operatiiviset investoinnit, rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen vapaa kassavirta ja vapaa kassavirta omalle pääomalle antavat lisätietoja DNA:n liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi DNA:n vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.