DNA päivitti vastuullisuustavoitteensa

Syksyllä 2015 DNA päivitti vastuullisuusstrategiansa ja -tavoitteensa. Vastuullisuudessa korostuu jatkossa entistäkin enemmän asiakas. Lisäksi DNA asetti liiketoiminnalleen ilmastotavoitteet.

Pariisin ilmastoneuvottelujen hengessä DNA sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään entistä kunnianhimoisemmin. Uusien ilmastotavoitteidensa mukaisesti DNA siirtyi marraskuussa 2015 käyttämään uusiutuvaa energiaa suorassa sähkönhankinnassaan. Uusiutuvan energian myötä DNA:n omasta sähkönkulutuksesta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 40 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 13 000 hiilidioksiditonnia vähemmän päästöjä vuodessa. Tämä määrä vastaa noin 2 000 maailman ympäriajoa autolla.

DNA:n vastuullisuusstrategia koostuu kolmesta osa-alueesta: asiakas, yhteiskunta ja merkityksellinen työ. Osa-alueet ja niiden tavoitteet on tiivistetty seuraavasti:

Osa-alue Tavoitteet Esimerkkejä toimenpiteistä 2015
Asiakas

Me hoidamme asiakkaan asiaa. DNA:n tulee ymmärtää asiakkaan tarve ja tarjota tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Asiakas ymmärtää mitä palvelumme mahdollistavat ja tiedostaa mistä asioista pitäisi olla tietoinen digitaalisessa maailmassa.

DNA näkyy yhteiskunnassa mahdollistajana, joka tekee asiakkaidensa arjesta inspiroivampaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää sekä auttaa ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä

– DNA:n vastuullisuusstrategia ja -tavoitteet päivitettiin - niissä vastuullisuus asiakasrajapinnassa nostettiin keskeiseksi osa-alueeksi

 – Kuluttajille tuotiin tarjolle uusia tuotteita ja palveluja, kuten DNA TV ja IPTV-protokolla

– Yrityksille tuotiin tarjolle uusia tuotteita ja palveluja, kuten DNA Pouta -palvelu, jonka avulla yritys voi valita itselleen sopivimman pilvipalvelut

– DNA:n ja Soneran yhteisverkko mahdollistaa nopean 4G-verkon rakentamisen harvaan asutuille alueille Pohjois- ja Itä-Suomessa

Yhteiskunta

DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä.

Jatkuvasti laajenevat verkkomme kuluttavat paljon energiaa. Siksi haluamme hoitaa osuutemme ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

– Huolimatta verkkojemme jatkuvasta laajenemisesta vähennämme kokonaispäästöjämme 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2014 tasolta)

 

– Kehitämme radioverkon energiatehokkuutta ja vähennämme radioverkon päästöjä suhteessa datamäärään 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2014 tasolta)

– DNA:n 4G- ja 3G-verkkoja laajennettiin lähes 3 000 tukiasemalla, joista noin kaksi kolmasosaa oli 4G-tukiasemia

– DNA siirtyi uusiutuvaan energiaan marraskuussa 2015

Radioverkon modernisointihanke eteni suunnitellusti parantaen energiatehokkuutta

– Investoinnit energiatehokkaaseen LTE-teknologiaan auttavat vähentämään päästöjä

– Yhteisverkkohanke Soneran kanssa on energiatehokas toimintatapa, koska tekniikka on jaettua

Merkityksellinen työ

Kasvatamme vastuullisuuden osaamista ja ymmärrystä DNA:lla.

Jokainen DNA:n työntekijä tuntee keskeisimmät vastuullisuustavoitteet ja ymmärtää miten hän voi vaikuttaa niiden saavuttamiseen

– DNA-konsernin eettiset ohjeet päivitettiin (ns. Code of Conduct)

– Eettisten toimintatapojen koulutus päivitettiin, lanseerataan vuonna 2016 (ns. Code of Conduct -koulutus)

– Sisäinen viestintä DNA:n päivitetystä vastuullisuusstrategiasta ja -tavoitteista käynnistyi loppuvuonna 2015

Lisäksi DNA kehittää jatkuvasti muun muassa vastuullisia hankintoja, yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa, eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamista sekä jätteiden kierrätystä.

Vastuullisuuden organisointi muuttui

Vastuullisuuden organisoituminen DNA:lla muuttui loppuvuonna. Poikkiorganisatorisen yritysvastuuverkoston tilalle luotiin kolme uutta virtuaalitiimiä: ilmasto-, innovaatio- ja vastuullinen toimitusketju -tiimit. Lisäksi vastuullisuusasioita käsitellään säännöllisesti asiakaskokemus-ohjausryhmässä ja DNA:n brändifoorumilla.

DNA:n vastuullisuudesta vastaa viime kädessä yhtiön hallitus, joka muun muassa hyväksyy vastuullisuusraportin vuosittain. Johtoryhmässä vastuullisuus on ensisijaisesti talousjohtajan vastuulla. DNA:lla on kokopäivätoiminen yritysvastuupäällikkö, jonka tehtävänä on edistää vastuullisuutta konsernitasolla. Yritysvastuupäällikkö raportoi vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta johtoryhmälle puolivuosittain.

Vastuullisuuden uusi organisointi DNA:lla

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee vastuullisuusasioita perustuen DNA:n johtoryhmän esityksiin.

 
 

DNA:n johtoryhmä

Johtoryhmä seuraa toiminnan tuloksellisuutta ja käsittelee asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmässä vastuullisuus on talousjohtajan vastuulla.

 
 

Yritysvastuupäällikkö ja talousjohtaja

Yritysvastuupäällikkö päättää vastuullisuuden suurista linjoista yhdessä talousjohtajan kanssa sekä vastaa vastuullisuustavoitteista ja toimenpiteiden jalkauttamisesta.

 
 
  • Ilmastotiimi
  • Innovaatiotiimi
  • Vastuullinen toimitusketju -tiimi
  • Asiakaskokemus-ohjausryhmä
  • Brändifoorumi

Vastuullisuustiimeissä käsitellään ja suunnitellaan vastuullisuuden alaan kuuluvia asioita sekä päätetään niiden toteutuksesta ja vastuista.

 
 

Vastuullisuusfoorumi

Vastuullisuusfoorumi kutsutaan koolle vastuullisuustiimien jäsenistä tarvittaessa suunnittelemaan tai valmistelemaan suurempia asiakokonaisuuksia.