Huippuammattilaisten tiimi

DNA:n henkilöstöjohtamisen tavoitteena on rakentaa huippuammattilaisten tiimi, jossa yhtiöllä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. Tämä luo DNA:n kilpailukyvyn perustan. Tavoitteena on olla työpaikkana Suomen halutuimpia.

Vahvasti DNA:n arvoihin perustuva johtaminen luo kestävän kilpailuedun nopeasti muuttuvalla toimialalla. Henkilöstön korkea työtyytyväisyys muutosten keskellä on yksi avainmittari, johon DNA on sitoutunut.

Vuoden 2014 lopussa tehdyn liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn myötä vuoden 2015 toiminnan keskiöissä oli yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Keskeisiä toimintakulttuuria vahvistavia hankkeita olivat uudet johtamisen ja esimiestyön valmennusohjelmat sekä työyhteisön kehittämiseen tähtäävän Paras duuni -hankkeen käynnistäminen.

Muita keskeisiä ja pysyviä osa-alueita ovat osaamisen varmistaminen ja jatkuva kehittäminen sekä avoin vuorovaikutus niin henkilöstön edustajien kuin henkilöstön kanssa. 

Työtyytyväisyysmittauksessa huima parannus

Toivelahjoja SOS-Lapsikylän lapsille

DNA:n Rauman, Porin ja Turun työntekijät keräsivät tavaralahjoituksia Kaarinan SOS-Lapsikylään ja Lahden työntekijät Tampereen Lapsikylään. SOS-Lapsikylien toivelahjalistalla oli erityisesti urheiluvälineitä. DNA Kummit kävivät luovuttamassa lahjat joulun alla. Erillisenä tempauksena SOS-Lapsikylien kerhotoimintaan lahjoitettiin tabletteja yhdessä Samsungin kanssa.

DNA Kummit on DNA:n omasta henkilöstöstä koottu ryhmä vapaaehtoisia, jotka omalla toiminnallaan lisäävät työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä DNA:n kaikissa toimipisteissä. Kummit järjestävät henkilöstölle tilaisuuksia, tapahtumia ja tempauksia.

DNA on SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppani.

 

Vuonna 2015 DNA otti toista kertaa osaa Great Place to Work -tutkimukseen. Tutkimuksessa mitataan sekä työtyytyväisyyttä että työnantajamielikuvaa.

Edellisvuoteen verrattuna DNA:n henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaava Trust Index oli 67 prosenttia (60 % vuonna 2014), joka on Great Place to Work -instituutin mukaan poikkeuksellisen suuri vuodessa tapahtunut parannus Suomessa suurten yritysten sarjassa. Kaiken kaikkiaan 78 prosenttia DNAlaisista piti yhtiötä kokonaisuudessaan hyvänä työpaikkana (69 % vuonna 2014). Koko organisaation tasolla parannusta tapahtui kaikilla osa-alueilla.

Tutkimuksessa DNA:n vahvuuksiksi tunnistettiin muun muassa joustavuus, työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu, tunne oman työpanoksen tärkeydestä, työpaikan ystävällinen ilmapiiri sekä se, että DNA:lla työntekijät voivat olla vapaasti omia itsejään.

Kehityskohteiksi tunnistettiin esimerkiksi se, että johto voisi pitää työntekijöitä paremmin ajan tasalla, ottaa työntekijöitä laajemmin mukaan päätöksentekoon sekä tavoitella aktiivisemmin työntekijöiden ehdotuksia ja ideoita sekä antaa niistä palautetta. Kaiken kaikkiaan johdon (ylin johto ja esimiehet) viestintää organisaatiossa toivottiin lisättävän. Vaikka osa-alueella tapahtuikin erittäin positiivista kehitystä edellisvuoteen verrattuna, toivottiin kehitystä edelleen.

Vuoden 2015 Great Place to Work -tutkimukseen vastasi DNA:lla 1 373 henkilöä (997) ja vastausprosentti oli 79 (69).

Tutkimustulosten pohjalta DNA määritteli jatkotoimenpiteet työtyytyväisyyden ja työnantajamielikuvan kehittämiseksi.

Mutkattoman työn mallia testattiin asiakaspalvelussa

DNA:n menestyksekäs Mutkattoman työn malli perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. Mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Mutkattomassa työssä on kyse sekä työympäristön että koko työkulttuurin muutoksesta, joka on otettu DNA:lla vastaan erittäin myönteisesti.

Henkilöstö arvostaa erityisesti työn ja vapaa-ajan hallintamahdollisuuksien paranemista. Työtehokkuuden koetaan samalla parantuneen ja työperäisen stressin pienentyneen. DNA:n henkilöstö tekee mutkatonta työtä eniten kotoa käsin.

Mutkattoman työn mallia laajennettiin suunnitelmien mukaan vuonna 2015 ja tavoite on, että kaikki toimipisteet ovat mallin piirissä vuoden 2017 aikana.

Lisäksi vuoden aikana käynnistettiin uudet etätyöpilotit kuluttajaliiketoiminnan asiakaspalvelun teknisessä tuessa sekä yritysasiakaspalvelussa. Erittäin onnistuneiden kokeiluiden myötä koko yritysasiakaspalvelussa otetaan vuodelle 2016 käyttöön etätyömalli, ja kuluttaja-asiakaspalvelussa jatketaan pilotteja joustavien työtapojen osalta.

Tammikuussa 2016 DNA ilmoitti pilotoivansa Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa, jonka avulla pyritään edistämään ihmisten työssä jaksamista tarjoamalla yrityksille ja yhteisöille työkaluja perheystävällisten käytäntöjen kehittämiseen. Perheystävälliset käytännöt parantavat sekä työtyytyväisyyttä että ihmisten tuottavuutta. DNA:n Mutkattoman työn malli on yksi esimerkki perheystävällisestä työpaikkakäytännöstä.

Esimiehille tukea yksilölliseen kehittymiseen

Vuonna 2015 osaamisen kehittämisen painopisteenä jatkui yksilöllisen osaamisen kehittäminen esimiestyössä. Vuonna 2015 jatkettiin esimiestyön mentorointiohjelmaa, joka tukee esimiesten yksilöllistä kehittymistä keskustelujen avulla. Kokemukset mentoroinnista olivat erittäin myönteisiä, ja ohjelma jatkuu myös vuonna 2016.

DNA käynnisti vuonna 2015 kaikkia esimiehiä koskevan johtamisen ja työlainsäädännön valmennuskokonaisuuden. Valmennuskokonaisuudesta tulee jatkossa osa uusien esimiesten perehdytystä.

Syventäviä valmennustarpeita kartoitetaan muun muassa 360-arvioinnin ja mentoroinnin pohjalta.

Yhtiö on jo usean vuoden ajan tarjonnut sekä DNA Oy:n että DNA Kaupan henkilöstölle mahdollisuuden Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorittamiseen. Vuoden 2015 loppuun mennessä JET-koulutukseen on konsernissa osallistunut yhteensä noin 95 henkilöä, joista 64 on suorittanut loppututkinnon ja seitsemän osatutkinnon. DNA:n työntekijöillä on lisäksi mahdollisuus merkonomivalmennukseen oppisopimuksella. Ensimmäisessä ryhmässä aloitti 18 opiskelijaa, joista osatutkintoja suoritti 4 henkilöä.

DNAlaiset kehittämässä omaa työyhteisöään

Vuonna 2015 DNAlaiset pääsivät vaikuttamaan oman työyhteisönsä kehittämiseen Paras duuni -hankkeessa, jossa DNAlaisten muutoksentekijöiden johdolla pohdittiin työryhmissä työpaikan kehittämistä entistäkin parempaan suuntaan. Lähes kaikki DNAlaiset pääsivät osallistumaan Paras duuni -työryhmiin kesällä ja syksyllä. Hankkeesta syntyi suuri määrä kehitysideoita, jotka käytiin läpi johtoryhmän tasolla.

Lisäksi DNAlaiset olivat vahvasti mukana yhtiön brändiuudistuksen jalkauttamisessa. Huhtikuussa 2015 lanseerattiin DNA:n uusi brändi, minkä ympärille rakennettiin DNA Movie Experience -tapahtumia ympäri Suomea. Kaikki DNAlaiset pääsivät pohtimaan DNA:n brändin olemusta ja luomaan siitä oman lyhytelokuvansa pienryhmissä. Parhaat elokuvat valittiin kesän kynnyksellä Oscar-tyylisessä gaalassa.