Ympäristövastuun tunnuslukuja

 

DNA:n kokonaispäästöjen kehitys, tCO2*

2013 2014 2015
DNA:n kokonaispäästöt, tCO2 180200 226720 207886

*Indikaattorissa mukana Scope 1, Scope 2 (market-based) ja Scope 3 -päästöt.  

EN18 – Radioverkon päästöt suhteutettuna verkon datamäärään (tCO2/Ttavu)*

2013 2014 2015
Radioverkon päästöt suhteutettuna verkon datamäärään (tCO2/Ttavu) 0,39 0,26 0,14

*Indikaattorissa mukana Scope 1, Scope 2 (market-based) ja Scope 3 -päästöt.


EN15 – Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)(tCO2)2015 2014 2013 2012 2011
Suorat kasvihuonekaasujen päästöt 662 835 1104 569 546

EN16 – Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) (tCO2)2015* 2014 2013 2012 2011
Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt 29 707** 30 101 28 846 25 863 31 564


*Vuoden 2015 energiankulutuksessa on huomioitu myös Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon sähkönkulutus. DNA Oy omistaa 49 prosenttia Suomen Yhteisverkko Oy:n osakkeista.

**DNA seuraa energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä käyttäen markkinalähtöistä päästölukemaa (market-based), jossa on huomioitu mm. DNA:n hankkimat alkuperätakuut. DNA:n päästöjen aluekohtaiset päästöt (location-based) ovat 27 088 tCO2, joka perustuu Suomen sähköntuotannon ominaishiilidioksidipäästöihin.

EN17 – Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) (tCO2)2015 2014 2013 2012 2011
Scope 3, liikematkustus* 853 743 616 721 934
Scope 3, yhteensä** 177 516 195 784 150 250 N/A N/A


*Liikematkustuksen päästöt sisältyvät 2013, 2014 ja 2015 osalta myös kokonaispäästölukemaan.

**Scope 3 päästölaskentaa tarkennettiin ja laajennettiin v. 2013. Laskenta pohjautuu Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard -ohjeistukseen, joka julkaistiin keväällä 2013.

EN18 – DNA:n päästöt suhteutettuna liikevaihtoon (tCO2/MEUR)*2015 2014 2013
Päästöt suhteutettuna liikevaihtoon 251 272 235

* Indikaattorissa mukana scope 1, 2 ja 3 päästöt.

EN3 – Organisaation oma energiankulutus (TJ)2015* 2014 2013 2012 2011
Uusiutumattomien polttoaineiden kokonaiskulutus**:
- Diesel ja bensiini 7,2 6,6 6,3 6,3 5,8
- Polttoöljy 1,2 1,4 1,5 1,6 0,9
Uusiutuvien polttoaineiden kulutus N/A N/A N/A N/A N/A
Sähkön kulutus 422,9 367,5 355,0 346,0 369,0
Lämmön kulutus 21,6 15,9 21,0 19,0 29,0
Jäähdytyksen kulutus 3,5 N/A N/A N/A N/A
Höyryn kulutus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energian myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisenergian kulutus 456,3 391,5 383,8 373,0 404,7

*Vuoden 2015 energiankulutuksessa on huomioitu myös Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon sähkönkulutus. DNA Oy omistaa 49 prosenttia Suomen Yhteisverkko Oy:n osakkeista.

**Laskennassa on oletettu, että kaikki DNA:n omistamien autojen polttoaine on peräisin uusiutumattomista energialähteistä.

EN4 – Organisaation ulkopuolinen energiankulutus (TJ)2015 2014
Organisaation ulkopuolinen kokonaisenergiankulutus terajouleina* 1,4 1,3

*Organisaation ulkopuolisesta energiankulutuksesta kerätään rajoitetusti tietoja EN17 / Scope 3 -arviointia varten. Tähän indikaattoriin on sisällytetty sama DNA:n myymien tuotteiden ja palveluiden käytönaikainen energiankulutus kuin EN17-indikaattoriin, eli DNA:n asiakkailleen tarjoama Googlen toimistoviestintäpalvelu. Energiankulutus on arvioitu Googlen ilmoittaman keskimääräisen kulutuksen mukaisesti.


EN23 – Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti (tonnia)*2015 2014 2013 2012
Vaaralliset jätteet, yhteensä** 8 26 6 14
Muut jätteet, yhteensä 540 698 510 703
Kierrätettävä jäte 478 531 398 N/A
Poltettava jäte 37 121 80 N/A
Loppusijoitettava jäte 25 46 32 N/A
Kaikki jätteet yhteensä 548 724 516 717

*Jäteraportointi perustuu jäteoperaattoreilta saatuihin tietoihin.

** Ongelmajätemääristä eri käsittelytavoittain ei ollut saatavissa tarkkoja tietoja. Pääosan ongelmajätteestä muodostavat lyijyakut, joiden materiaalit kierrätetään (lyijy, kemikaalit) tai poltetaan energiantuotantolaitoksissa (muovi).