GRI-indeksi

GRI Indikaattori Viite Ulkoinen varmennus

Yleinen sisältö
Strategia ja analyysi

G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus -
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toimitusjohtajan katsaus, Toimintaympäristö, Strategia, Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu

Organisaation taustakuvaus

G4-3 Raportoivan organisaation nimi DNA Oy -
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Tärkein tavaramerkki on DNA. Tuotteista ja palveluista katso Vuosi 2015 ja Liiketoiminta -
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 1 Konsernin perustiedot Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta DNA:n liiketoiminta sijoittuu lähes 100-prosenttisesti Suomeen. Suomen toimintoja tuetaan muutamilla myynti- ja palveluhenkilöillä ulkomailla. Tarkemmin DNA:n tytäryhtiöistä ks. konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 31 Lähipiiritapahtumat Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Avainluvut. Katso myös Tilinpäätöksen kohta Osakkeet ja osakkeenomistajat Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-8 Markkina-alueet DNA:n liiketoiminta sijoittuu lähes 100-prosenttisesti Suomeen. Suomen toimintoja tuetaan muutamilla myynti- ja palveluhenkilöillä ulkomailla. Tarkemmin DNA:n tytäryhtiöistä ks. konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 31 Lähipiiritapahtumat Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-9 Raportoivan organisaation koko Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015: 1 674 Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna DNA-konsernissa oli 31.12.2015 yhteensä 1 674 työntekijää, joista toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 1 626 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 48 henkilöä. Kokoaikaisia työntekijöitä oli 1 636 ja osa-aikaisia 38 henkilöä. Sosiaalisen vastuun tunnuslukuja -
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Koko DNA-konsernin henkilöstö kuuluu yleissitovien työehtosopimusten piiriin henkilöstöryhmän mukaisesti. Työntekijät kuuluvat Energia-ICT-Verkostoalan TES:iin ja toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ICT-alan TES:iin toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille. -
G4-12 Organisaation toimitusketju Toimitusketju -
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskit ja riskienhallinta -
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet DNA allekirjoitti syksyllä 2010 nuorten teini-ikäisten ja lasten turvallista matkapuhelimen käyttöä koskevat kansalliset käytännesäännöt. Samana syksynä DNA allekirjoitti myös eurooppalaisen puitesopimuksen, jonka tarkoitus on parantaa varhaisteinien ja lasten matkapuhelinkäytön turvallisuutta (European Framework for Safer Mobile Use, SMF). DNA allekirjoitti Monimuotoisuussitoumuksen ja liittyi Suomen Monimuotoisuusverkostoon vuonna 2012. DNA liittyi vuonna 2015 EU:n avoimuusrekisteriin. -
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa DNA on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Tietoliikenteen- ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n, Amcham Finlandin, European Competitive Telecommunications Association ECTA:n sekä Groupe Speciale Mobile Association GSMA:n jäsen. Lisäksi DNA on yritysvastuuverkosto FIBS ry:n sekä Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen. DNA käy aktiivista vuoropuhelua myös eri viranomaisten ja poliittisten vaikuttajien kanssa. Sidosryhmäsuhteet -

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

G4-17 Konsernin laskentaraja Liiketoiminta. Katso myös Liiketoiminta-alueiden kehitys sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedot kohta 16 Osuudet osakkuusyhtiöissä ja kohta 31 Lähipiiritapahtumat Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-18 Raportin sisällönmäärittely DNA on määritellyt vuoden 2015 vastuullisuusraportin sisällön GRI G4-olennaisuusprosessin mukaisesti. Olennaisuusmäärittely tehtiin vuonna 2014. GRI-osio -
G4-19 Olennaiset näkökohdat DNA on määritellyt vuoden 2015 vastuullisuusraportin sisällön GRI G4-olennaisuusprosessin mukaisesti. Olennaisuusmäärittely tehtiin vuonna 2014. GRI-osio -
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä: taloudellisen ja sosiaalisen vastuun tunnuslukujen osalta raportointiraja on DNA-konserni. Raportointirajan määrittelee DNA-konsernin taloudellinen raportointi. Siksi DNA:n 2015 vastuullisuusraportissa on otettu huomioon radioverkon sähkönkulutuksen osalta myös Suomen Yhteisverkko Oy, jonka osakkeista DNA Oy omistaa 49 prosenttia. DNA:n vuoden 2015 taloudellisessa raportoinnissa Suomen Yhteisverkko Oy on huomioitu 42-prosenttisesti ja samoin myös Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon sähkönkulutus on otettu huomioon vastuullisuusraportissa 42-prosenttisesti. -
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä: Taloudellisen ja sosiaalisen vastuun tunnuslukujen osalta raportointiraja on DNA-konserni. Raportointirajan määrittelee DNA-konsernin taloudellinen raportointi. Siksi DNA:n 2015 vastuullisuusraportissa on otettu huomioon radioverkon sähkönkulutuksen osalta myös Suomen Yhteisverkko Oy, jonka osakkeista DNA Oy omistaa 49 prosenttia. DNA:n vuoden 2015 taloudellisessa raportoinnissa Suomen Yhteisverkko Oy on huomioitu 42-prosenttisesti ja samoin myös Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon sähkönkulutus on otettu huomioon vastuullisuusraportissa 42-prosenttisesti. -
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Mahdolliset poikkeamat tai tarkennukset raportin laskentarajassa on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Katso tarkemmin kohdasta GRI-osio. -
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Mahdolliset poikkeamat tai tarkennukset raportin laskentarajassa on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Katso tarkemmin kohdasta GRI-osio. -

Sidosryhmävuorovaikutus

G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä DNA:lle tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa asiakkaat, henkilöstö, omistajat, alihankkijat, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja poliittiset päättäjät, media, rahoitus- ja vakuutusmarkkinat, työmarkkina- ja muut järjestöt sekä kilpailijat. Sidosryhmäsuhteet -
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät on määritelty osana olennaisuusanalyysin päivittämistä. DNA:lle tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa asiakkaat, henkilöstö, omistajat, alihankkijat, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja poliittiset päättäjät, media, rahoitus- ja vakuutusmarkkinat, työmarkkina- ja muut järjestöt sekä kilpailijat. Sidosryhmäsuhteet -
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Asiakas, Sidosryhmäsuhteet -
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet GRI-osio -

Raportin kuvaus

G4-28 Raportointijakso GRI-raportti raportoidaan vuositasolla ja julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä vuosittain. -
G4-29 Edellisen raportin päiväys 6.3.2014 -
G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosittain -
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

Yhteystiedot

-
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen DNA:n vuoden 2015 vastuullisuusvastuuraporttia ei ole varmennettu, muutoin kuin että DNA Oy:n tilintarkastaja on tilintarkastanut yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. -

Hallinto

G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointi -
G4-35 Vastuunjako Vastuullisuus DNA:lla -
G4-36 Vastuuhenkilöt Vastuullisuus DNA:lla, Yhteystiedot -
G4-37 Sidosryhmien konsultointi Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. DNA:n hallituksessa ei ole henkilöstön edustajaa. Henkilöstön edustajat osallistuvat yhtiön laajennetun johtoryhmän kokouksiin. Katso myös Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä -
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallinnointi -
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema DNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja ei ole yhtiön toimivan johdon jäsen. Katso Hallitus ja Hallituksen jäsenet -
G4-40 Hallituksen valinta Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten nimitys- ja valintaprosessista katso Hallitus. -
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen tulee eturistiriidan johdosta lain mukaan jäävätä itsensä. Katso tarkemmin Hallitus. -
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Strategia ja Hallinnointi -
G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain itsearviointina. Itsearviointi suoritettiin vuonna 2015 ja raportti käsiteltiin hallituksen kokouksessa. -
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Hallitus valvoo vastuullisuuden toteutumista samoin periaattein, joilla se valvoo yhtiön muutakin toimintaa. Katso tarkemmin Hallitus ja Riskit ja riskienhallinta -
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallitus valvoo vastuullisuuden riskienhallinnan toteutumista samoin periaattein, joilla se valvoo yhtiön muun riskienhallinnan toteutumista. Katso tarkemmin Hallitus, Vastuullisuus DNA:lla sekä Riskienhallinta -
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Hallitus valvoo vastuullisuuden riskienhallinnan toteutumista samoin periaattein, joilla se valvoo yhtiön muun riskienhallinnan toteutumista. Katso tarkemmin Hallitus, Vastuullisuus DNA:lla sekä Riskit ja riskienhallinta -
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuus DNA:lla -
G4-49 Epäkohtien kommunikointi Vastuullisuuteen liittyvien epäkohtien kommunikointi tapahtuu hallitukselle. -
G4-50 Hallitukselle raportoidut epäkohdat Raportointikautena ei ole noussut esiin erityisiä vastuullisuuteen liittyviä epäkohtia. -
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen DNA:n palkitsemisperiaatteisiin ei sisälly erityistä määrittelyä vastuullisuuden tulosten vaikutuksista johdon palkitsemisperusteisiin. Tarkemmin hallituksen ja johdon palkitsemisesta katso konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 13 Osakekohtainen tulos ja kohta 9 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut. Katso myös Palkka- ja palkkioselvitys. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-53 Sidosryhmien näkemysten huomiointi Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. DNA:n hallituksessa ei ole henkilöstön edustajaa. Henkilöstön edustajat osallistuvat yhtiön laajennetun johtoryhmän kokouksiin. Katso myös Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä Palkka- ja palkkioselvitys. -

Liiketoiminnan eettisyys

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Strategia, Vastuullisuus DNA:lla, Asiakas -
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen DNA:n oman henkilöstön työtä ohjaavat konsernin eettiset ohjeet (ns. Code of Conduct). Eettisissä ohjeissa linjataan konsernin arvot, toimintatavat sekä yhteydenottokanavat ja toimenpiteet epäselvissä tilanteissa. Eettiset ohjeet viedään konkreettisesti yhtiön toimintapolitiikkoihin. DNA:n hallitus hyväksyy eettiset ohjeet ja niitä päivitetään keskimäärin joka toinen vuosi. Eettisiä ohjeita päivitettiin vuonna 2015 ja ne jalkautetaan vuonna 2016.

DNA:n eettisissä ohjeissa kehoitetaan ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytösepäilyistä esimiehelle, HR-osastolle tai lakiosastolle.
-

Erityinen sisältö
Johtamistavan kuvaus


Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Vastuullisuus DNA:lla, GRI-osio -

Taloudellinen vastuu

G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Katso Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille, Yhteiskunta. Lisätietoa Konsernin tuloslaskelma. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan DNA teki syksyllä 2013 laajan ilmastonmuutoksen riskiarvion. Lisätietoa kohdassa: Ilmasto, Ympäristötunnuslukuja -
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja kohta 24 Eläkevelvoitteet Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilintarkastettu
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Vuonna 2015 DNA ei saanut julkisia avustuksia. -
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Yhteiskunta, Verkkoinfrastruktuuri -
G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa Tällä hetkellä DNA ei kerää tietoja paikallisten ostojen osuudesta merkittävissä toimipaikoissa. -

Ympäristövastuu

G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Ilmasto, Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN4 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus Ilmasto, Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Toimitusketju, Ilmasto, Ympäristötunnuslukuja -
G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti DNA:lla on käytössään toimittajille suunnattu eettinen sopimusliite (ns. Supplier Code of Conduct), jossa toimittaja velvoitetaan noudattamaan ympäristösäännöksiä ja lakeja. Eettinen sopimusliite oli mukana merkittävässä osassa v. 2015 solmittuja uusia hankinnan ja logistiikan sopimuksia. Tarkkaa prosenttiosuutta ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Toimittajien eettinen ohjeisto perustuu YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksiin työntekijän perusoikeuksista. Lisäksi se kattaa ympäristövastuun näkökohdat. Eettinen ohjeisto velvoittaa myös toimittajan alihankkijoita noudattamaan samoja kriteerejä.
-

Sosiaalinen vastuu

G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus DNA-konsernissa vuonna 2015 oli 11,1 %. (Vuonna 2014 keskimääräinen vaihtuvuus oli 6,3 % ). Laskennassa ei ole huomioitu määräaikaisia työsuhteita eikä konsernin sisäistä liikkuvuutta. -
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa DNA Oy:n kaikille työntekijöille tarjotaan samat edut riippumatta työsuhteen muodosta. DNA Kauppa Oy:ssa on omat yhteiset edut ja käytännöt työsuhteen muodosta riippumatta. -
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin Muutostilanteissa on noudatettu vähintään työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja. -
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa DNA Oy:ssa on valittu lakisääteinen työsuojelutoimikunta, joka koostuu alueellisista työsuojeluvaltuutetuista. Toimikunnassa on viisi työsuojeluvaltuutettua, myös DNA Kaupan, sekä työsuojelupäällikkö. Toimikunta kokoontuu kvartaaleittain. -
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Sairaspoissaolojen suhteellinen määrä DNA-konsernissa oli 4,9 % vuonna 2015 (vastaava luku 4,9 % v. 2014). Työhön liittyviä kuolemantapauksia oli nolla kappaletta, työtapaturmien määrä oli 20 (v. 2014: 26) ja menetettyjen työpäivien määrä (työperäiset syyt) oli 22 (v. 2014: 34). 60 % työtapaturmista tapahtui työmatkalla töihin tai kotiin mennessä. -
G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat DNA:n näkemyksen mukaan Suomessa lakisääteinen työsuojelutoiminta kattaa indikaattorin mukaisen toiminnan. Työsuojelutoimikuntaan 2015 kuuluvat yksi työsuojeluvaltuutettu DNA:n toimipaikkaa kohden, työsuojelupäällikkö sekä toimitilahallinnon ja henkilöstöhallinnon edustajat. Työsuojelutoimikunta kokoontuu kvartaaleittain ja vakioasialistalla ovat muun muassa tapaturmatilastojen, sairauspoissaolotilastojen sekä ylityötilastojen läpikäynti sekä mahdollisiin työsuojelullisiin epäkohtiin puuttuminen mm. henkilökunnalta saadun palautteen pohjalta. -
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Koulutustunteja/henkilö vuonna 2015 keskimäärin naiset/miehet. DNA Oy:n ylemmät toimihenkilöt 17/17, toimihenkilöt 10/11, työntekijät -/-, johtajat 31/17. DNA Welho Oy:n ylemmät toimihenkilöt 5/12, toimihenkilöt 3/5, työntekijät -/-, johtajat -/6. DNA Kauppa Oy:n ylemmät toimihenkilöt -/40, toimihenkilöt 18/33, työntekijät -/-, johtajat -/60. Keskimäärin/henkilö, koko konserni: 12 -
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) -ryhmiä DNA:lla oli yhteensä kuusi vuoden 2015 loppuun mennessä: noin 95 oppilasta, joista valmistuneita 64 ja osatutkintojen suorittaneita 7. DNA Kauppa Oy:llä valmistui kahdessa Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto -ryhmässä yhteensä noin 20 oppilasta, ja DNA:n asiakaspalvelussa Myynnin ammattitutkinto -ryhmässä 10 oppilasta. Merkonomitutkintoa opiskelee yhteensä 14 henkilöä, joista osatutkintoja suorittanut 4 henkilöä. DNA teki Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyösopimuksen muutoskoulutuksesta, joka toteutettiin 2015 aikana. -
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus DNA Oy:ssä ja DNA Welho Oy:ssä käytiin tavoite- ja kehityskeskustelut 100-prosenttisesti paikalla olevien vakituisten ja vuokratyöntekijöiden kanssa sekä määräaikaisten kanssa, jos työsuhde jatkui vuoden lopulle. DNA Kauppa Oy:ssa käydään kaikkien työntekijöiden kanssa myyntikeskusteluja tarpeen mukaan. Myyntikeskusteluissa keskitytään myyntitaitojen ja -osaamisen kehittämiseen. Esimiesten suoritusarvioinnissa toteutettiin 360-kysely (231 esimiestä). -
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Raportointikauden aikana hallituksen kuudesta jäsenestä naisia oli kaksi. Konsernin johtoryhmässä yhdeksästä jäsenestä naisia oli yksi. Hallitus, Johtoryhmä, Sosiaalisen vastuun tunnuslukuja -
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti DNA:lla on käytössään toimittajille suunnattu eettinen sopimusliite (ns. Supplier Code of Conduct), jossa toimittaja velvoitetaan noudattamaan työoloihin liittyviä kriteerejä ja lakeja. Eettinen sopimusliite oli mukana merkittävässä osassa v. 2015 solmittuja uusia hankinnan ja logistiikan sopimuksia. Tarkkaa prosenttiosuutta ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Toimittajien eettinen ohjeisto perustuu YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksiin työntekijän perusoikeuksista. Lisäksi se kattaa ympäristövastuun näkökohdat. Eettinen ohjeisto velvoittaa myös toimittajan alihankkijoita noudattamaan samoja kriteerejä.
-
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet DNA-konsernissa ei ollut syrjintätapauksia vuonna 2015. -
G4-HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti DNA:lla on käytössään toimittajille suunnattu eettinen sopimusliite (ns. Supplier Code of Conduct), jossa toimittaja velvoitetaan noudattamaan ihmisoikeuksiin liittyviä kriteerejä ja lakeja. Eettinen sopimusliite oli mukana merkittävässä osassa v. 2015 solmittuja uusia hankinnan ja logistiikan sopimuksia. Tarkkaa prosenttiosuutta ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Toimittajien eettinen ohjeisto perustuu YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksiin työntekijän perusoikeuksista. Lisäksi se kattaa ympäristövastuun näkökohdat. Eettinen ohjeisto velvoittaa myös toimittajan alihankkijoita noudattamaan samoja kriteerejä.
-

Yhteiskunta

G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Lahjonta on täysin kielletty DNA:n eettisissä ohjeissa. Yhtiöillä on lisäksi erilliset ohjeet liikelahjojen antamiseen ja vastaanottamiseen. Yhtiössä ei ole erillistä riskienarviointiprosessia korruptioon liittyen. -
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Yritysvastuupäällikkö on kouluttanut DNA:n henkilöstöä korruptioon ja sen ehkäisemiseen liittyvistä konsernin toimintatavoista. Yhtiön eettiset ohjeet jalkautetaan henkilöstölle keskimäärin parin vuoden välein. Eettiset ohjeet päivitettiin vuonna 2015 ja jalkautetaan 2016. -
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet DNA:ssa ei ilmennyt yhtään lahjontatapausta vuoden 2015 aikana. -
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain DNA:n periaate on olla tukematta puolueita, politiikkoja tai vastaavia instituutioita. Sen mukaisesti DNA ei ole antanut kyseisen kaltaista tukea vuonna 2015. -
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Kilpailusääntöjen noudattaminen on osa DNA Oy:n toimintaperiaatteita. Raportointijaksolla yhtiölle tai sen sataprosenttisesti omistamille tytäryhtiöille ei ole määrätty tai vaadittu määrättäväksi seuraamusmaksuja kilpailulainsäädännön vastaisista toimista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimitti DNA Oy:ssä 4.11.2014 kilpailulain mukaisen tarkastuksen liittyen DNA Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n 20.8.2014 julkistamaan matkaviestinverkkoyhteistyöhön. Kilpailulain mukainen tarkastus on osa kilpailu- ja kuluttajaviraston normaalia kilpailuvalvontaan liittyvää toimintaa, eikä se osoita sen kohteena olevan yrityksen toimineen kilpailulain vastaisesti. KKV antoi 5.11.2015 päätöksensä asiasta ja sen arvion mukaan DNA:n ja TeliaSoneran verkkoyhteistyö saa aikaan selkeää hyötyä Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaille. KKV:lla oli näistä saavutettavista hyödyistä huolimatta huoli verkkoyhteistyön mahdollisista kilpailua rajoittavista vaikutuksista. Tämän vuoksi DNA ja TeliaSonera esittivät KKV:lle sitoumuksensa, joiden voimaantultua KKV päätti verkkoyhteistyötä koskevan tutkinnan.
-
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Vuonna 2015 DNA:lle ei määrätty lainsäädännön tai säännösten rikkomisesta sakkoja tai muita sanktioita. -
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakas -
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Vuonna 2015 DNA ei saanut markkinointiinsa liittyviä langettavia tuomioistuinten päätöksiä, eikä markkinaoikeuden päätöksiin liittyviä uhkasakkoja määrätty maksettavaksi. -
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Suomessa tietoyhteiskuntakaaren mukaan teleyrityksen on ilmoitettava Viestintävirastolle verkkopalvelun ja viestintäpalvelun merkittävistä tietoturvaloukkauksista ja sellaisista niihin kohdistuvista tietoturvauhkista, joista teleyritys on tietoinen. DNA antoi tämänmukaisia niin kutsuttuja CERT-ilmoituksia Viestintävirastolle vuoden 2015 aikana yhteensä alle viisi kappaletta. Ilmoituksissa oli kyse inhimillisestä virheestä, jossa pieni määrä asiakastietoja päätyi hetkellisesti ulkopuolisen osapuolen näkyville. CERT-ilmoitusten kohteena olevat tapaukset käsiteltiin mahdollisimman nopeasti sekä asiakkaille aiheutuvat haitat minimoiden. Niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaiden tietoturvallisuus on DNA:lle kaikessa toiminnassa ensisijaisen tärkeä prioriteetti. -
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo DNA:lle ei määrätty merkittäviä sakkoja tai muita korvauksia tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen tai käyttämiseen liittyvien lakien tai määräysten noudattamatta jättämisestä raportointijakson aikana. -