Rahavirta ja rahoitusasema

Rahavirta investointien jälkeen oli 97,3 miljoonaa euroa (-123,7). Muutosta selittää erityisesti TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n osto vertailukaudella.

DNA:lla on 150 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 150,0 miljoonaa euroa (200,0) ja tililimiittejä yhteensä 15,0 miljoonaa euroa (15,0). Yhtiöllä on myös 150,0 miljoonan euron (150,0) yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli laskettu liikkeelle 40 miljoonaa euroa (115,0).

Nettovelkaantumisaste laski ja oli vuoden 2015 lopussa 78,5 prosenttia (95,1). Konsernin likvidit varat olivat 25,3 miljoonaa euroa (10,6) ja korolliset nettovelat 412,3 miljoonaa euroa (479,4). Konsernin likvidien varojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien yhteismäärä oli 190,3 miljoonaa euroa (225,6).

Korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen laski ja oli katsauskauden lopussa 1,81 (2,37).

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 44,1 prosenttia (41,4).

DNA allekirjoitti lokakuussa uuden viisivuotisen 100 miljoonan euron lainasopimuksen ja viisivuotisen 150 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, johon sisältyy optio laina-ajan pidentämiseen enintään kahdella vuodella. Sopimukset allekirjoitettiin pankkiryhmän kanssa, johon kuuluu viisi pohjoismaista pankkia. Uudella lainalla ja luottolimiittisopimuksella järjesteltiin olemassa olevia lainoja ja korvattiin 2011 allekirjoitettu 200 miljoonan euron luottolimiitti. Lisäksi lainarahoja käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut1–12/2015 1–12/2014 1–12/2013
Rahavirta investointien jälkeen, milj. € 97,3 -123,7 -33,6

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Nettovelka, milj. € 412,3 479,4 326,7
Nettovelka/käyttökate 1,81 2,37 1,71
Velkaantumisaste (gearing), % 78,5 95,1 62,6
Omavaraisuusaste, % 44,1 41,4 49,4