Osakkeet ja osakkeenomistajat

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2015 olivat Finda Oy (49,85 %), PHP Holding Oy (37,52 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,00 %), Anvia Oyj (3,47 %) ja Lohjan Puhelin Oy (2,60 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 98,44 prosenttia DNA:n osakkeista ja äänimäärästä. Omistusosuudet on laskettu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella. Suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2015 aikana.

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2015Osakkeet, kpl Äänimäärä Osuus, %
Finda Oy 4 230 787 4 230 787 49,85 %
PHP Holding Oy 3 184 425 3 184 425 37,52 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 424 689 424 689 5,00 %
Anvia Oyj 294 312 294 312 3,47 %
Lohjan Puhelin Oy 220 877 220 877 2,60 %
Muut omistajat 132 780 132 780 1,56 %

Osakkeet

Vuoden 2015 lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 618 357 kappaletta (31.12.2014: 9 611 277) ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa (31.12.2014: 72 702 225,65). Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 130 487 omaa osaketta (31.12.2014: 1 132 144), mikä vastasi 11,75 prosenttia kaikista osakkeista. Osakemäärien muutokset liittyvät yhtiön henkilöstön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään ja hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut muutoksia osakemäärissä.

DNA:n pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Hallitus päätti marraskuussa 2014 pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta osakepalkkiojärjestelmästä konsernin ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on 35 henkilöä.

Osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että merkitsijällä on osakkeiden maksuhetkellä voimassaoleva työ- tai toimisuhde yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Jos merkitsijän työ- tai toimisuhde on päättynyt osakkeiden maksuhetkellä, osakemerkintä raukeaa automaattisesti. Osakkeiden saamisen edellytyksenä on myös, että osakkeiden merkitsijä allekirjoittaa erillisen mukaisen osakeomistusta koskevan sopimuksen.

Toimitusjohtaja omistaa 900 DNA Oy:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet omistavat yhteensä 2175 DNA Oy:n osaketta.