Näkymät vuodelle 2016

Markkinanäkymät

Kilpailutilanne säilyy kireänä vuonna 2016. Yleinen taloustilanne jatkuu haastavana, mikä heijastuu kotitalouksien ja yritysten ostovoimaan. Kuluttajien heikentynyt ostovoima supistaa kotimaista kysyntää vielä 2016.

DNA:n toimintaympäristö on muutostilassa, mikä näkyy erityisesti mobiilidatan ja sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna ja operaattoreiden perinteisen toimintakentän laajentumisena. Matkaviestinverkon mobiilidatan kasvumäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden älykkäiden, verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrän kasvu ja siirtyminen 4G-tekniikkaan. Mobiilidataliikenteen kasvu jatkuu voimakkaana vielä useita vuosia, koska käyttäjäkohtainen datan käyttö jatkaa kasvuaan.

Toimialan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat myös matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla.

Kuluttajamarkkinassa etenkin laajakaista- ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin ja suurempiin liittymänopeuksiin. Kiinteistöliittymien kilpailutilanteen ennakoidaan pysyvän kireänä, ja lisääntyvän kilpailun arvioidaan laskevan edelleen liittymäkohtaista liikevaihtoa. Viihdeliiketoiminnassa perinteisen lineaarisen antenni- ja kaapelimaksutelevision suhteellinen asema pienenee, mutta se säilyttää asemansa etenkin urheilusisällöissä. Viihdeliiketoiminnan kasvualueita ovat puolestaan tilausvideo- ja ohjelmakirjastopalvelut sekä monipuolisesti eri päätelaitteita ja jakelutekniikoita hyödyntävät viihdepalvelut.

SMS- ja puheliikevaihdon lasku sekä kiinteän että mobiiliverkon puolella näkyy Suomessa ja kaikilla muillakin pohjoismaisilla markkinoilla selkeänä trendinä. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen. Kiinteällä laajakaistamarkkinalla laajakaistaliittymien kokonaismäärässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia.

Yrityksissä tehdään yhä enemmän verkottunutta, ajasta ja paikasta riippumatonta työtä. Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten kysynnässä, erityisesti yhdentyvän viestinnän palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Tämä näkyy mobiilidatan merkityksen kasvuna suhteessa muihin viestintäpalveluihin. Yritykset jatkavat pilvipalvelujen käyttöönottoa ja siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi. Pilvessä toimivat sovellukset tarvitsevat luotettavia datayhteyksiä, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää.

Teollinen internet on osa uutta yrityksissä tapahtuvaa digitalisaation muutosaaltoa, jossa keskeisessä asemassa ovat yhä älykkäämmät, verkkoon kytketyt tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat ajantasaista tietoa niiden tilasta ja ominaisuuksista. M2M-liittymämäärät jatkavatkin kasvuaan.

Yritysten liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tietoliikennemarkkinan kokonaisarvon ennustetaan laskevan hieman vuonna 2016.

DNA:n vuoden 2016 näkymät

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.