Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallintaa ohjaa DNA:n hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan toteuttamista. DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että DNA:n liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan.

Liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan tarkemmin DNA:n hallinnointiraportissa, joka julkaistaan osana vuosikertomusta 7.3.2016.

Strategiset ja operatiiviset riskit:
Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen vaikuttaa jälkisyklisesti operaattorimarkkinaan.

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Kilpailu markkinoilla on vakiintuneiden toimijoiden kesken kireää. Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea. Suomessa matkapuhelinten määrä asukasta kohden on jo maailman suurimpia eli liittymämäärän kasvu on rajallista. DNA seuraa tarkasti toimintaympäristön muutoksia ja sen mukanaan tuomia mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä. Mahdollisten uusien palveluiden tuotteistamisen tulee tapahtua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tietoliikennealaan ja samalla DNA:n liiketoimintaan vaikuttaa merkittävästi nopea teknologinen kehitys. Teknologian kehitys ja uudentyyppiset päätelaitteet mahdollistavat uusia ansaintamalleja perinteisten tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet palvelut ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia.

Uusien viestintätapojen yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Globaalit pikaviestisovellukset muuttavat viestintätapoja. Näin on käynyt esimerkiksi viestintäpalveluiden osalta: käytetyimmät pikaviestinsovellukset ovat kirineet tekstiviestin ohi. Viesti- ja puheliikenne ovat siirtyneet yhä vahvemmin internetiin, mikä aiheuttaa operaattoreille uusia haasteita. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi mobiilidatan käytön yleistymisen myötä.

TV- ja viihdepalveluiden kilpailukentässä ovat mukana vahvasti myös kansainväliset toimijat. DNA kohtaa kilpailua monenlaisilta TV-palveluita tarjoavilta tahoilta, kuten esimerkiksi DNA:n itsensä kaltaisilta kaapeli- ja antennitelevisiotoimijoilta sekä muita jakelukanavia hyödyntäviltä OTT-palveluita (over-the-top content, mm. viivästetty katselu ilman erillisiä digibokseja ja multiscreen -palvelut, joiden avulla TV-kanavia voidaan katsoa esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla) tarjoavilta yrityksiltä. Myös mediayhtiöiden omien jakelukanavien merkitys on kasvanut.

Lisäksi käynnissä oleva voimakas median murros tuo mukanaan niin riskejä kuin mahdollisuuksia sisältöoikeuksista neuvoteltaessa. DNA seuraa TV- ja viihdepalveluiden markkinaa tarkasti ja kehittää tarjoamaansa jatkuvasti, markkinoiden muutoksia ennakoiden.

Järjestelmiin ja verkkoihin liittyvät riskit:
DNA:n toiminnan luonne ja asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille. DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yhtiön menestys riippuu siitä, että DNA ylläpitää ja parantaa verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. DNA pyrkii saavuttamaan viestintäpalveluille mahdollisimman korkean käytettävyyden muun muassa rakentamalla kriittisiin siirtoyhteyksiin toisiaan varmistavat yhteydet vähintään kahta eri reittiä sekä kahdentamalla ja hajauttamalla keskeiset keskus- ja viestintäpalvelujärjestelmät laitetiloissa.

Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä. Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä.

Rahoitusriskien hallinnasta on selostettu tarkemmin vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Vahinkoriskit:
Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella.