Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto

DNA:n liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 828,8 miljoonaa euroa (831,5).

Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon (liikevaihto - tavaramyynti - yhdysliikenne) kasvu. Palveluliikevaihdon myönteiseen kehitykseen vaikuttivat TDC:n Suomen yhtiöiden osto ja laajakaistapalveluiden myynnin hyvä kehitys. Liikevaihtoon alentavasti vaikuttivat päätelaitteiden ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt myynti sekä yhdysliikennehintojen lasku.

Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 71,9 prosenttia (74,6) ja yritysliiketoiminnan 28,1 prosenttia (25,4).

Tulos

Käyttökate kasvoi 12,6 prosenttia 227,7 miljoonaan euroon (202,2). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 27,5 prosenttia (24,3). Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,9 prosenttia 226,7 miljoonaan euroon (208,1).

Liikevoitto kasvoi 185,5 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (25,6). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 8,8 prosenttia (3,1). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 36,4 prosenttia 72,0 miljoonaan euroon (52,8). Vertailukauden 2014 liikevoittoa laskivat merkittävät kertaluonteiset kuluerät.

Tilikauden 2015 käyttökatteeseen sekä liikevoittoon vaikutti kertaluonteisena eränä 1,1 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi DNA:n Booxmedia Oy:n osuuden myynnistä. Vertailukauden 2014 käyttökatteeseen vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat 5,9 miljoonaa euroa, ja erät koostuivat lähinnä yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvästä varauksesta. Liikevoittoon vertailukaudella 2014 vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat 27,2 miljoonaa euroa ja erät koostuivat DNA Welho -brändin käyttöönotosta johtuneesta PlusTV -brändin alaskirjauksesta ja tietojärjestelmien uudistuksiin liittyvistä alaskirjauksista.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -11,5 miljoonaa euroa (-10,5). Tuloverot olivat yhteensä -11,5 miljoonaa euroa (-2,8). Tilikauden tulos kasvoi vertailukauteen verrattuna 303,7 prosenttia ja oli 50,0 miljoonaa euroa (12,4). Vertailukauden tulosta laskivat kertaluonteiset kuluerät. Osakekohtainen tulos oli 5,9 euroa (1,5).


Konsernin taloudelliset tunnusluvut


Milj. € 2015 2014 2013
Liikevaihto 828,8 831,5 766,4
Käyttökate 227,7 202,2 190,7
- osuus liikevaihdosta, % 27,50 % 24,3 % 24,9 %
Poistot 154,6 176,6 147,1
Liikevoitto 73,1 25,6 43,7
- osuus liikevaihdosta, % 8,8 % 3,1 % 5,7 %
Tulos ennen veroja 61,6 15,2 37,7
Tilikauden tulos 50,0 12,4 28,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 7,6 2,8 5,4
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 9,7 2,4 5,5
Investoinnit 154,7 149,6 128,4
Rahavirta investointien jälkeen** 97,3 -123,7 -33,6
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 672 1 748 1 563
       

* liukuva 12 kk

** sisältää yritysostot

Operatiiviset tunnusluvut31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Matkaviestinverkon liittymät, kpl* 2 618 000 2 505 000 2 450 000
- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa** 17,0 17,6 18,2
- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %** 16,0 16,9 17,1
Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl 1 120 000 1 108 000 1 016 000

*Sisältää puheliittymät ja liikkuvan laajakaistan
**Sisältää postpaid-puheliittymät