Johtaminen ja hallinto

DNA Oy:n hallintoperiaatteet on kuvattu vuosikertomuksessa.

Varsinainen yhtiökokouksen päätökset 2015

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2014 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 3,54 euroa osakkeelta eli yhteensä 30 041 194,02 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkoivat Jarmo Leino, Jukka Ottela, Kirsi Sormunen, Tero Ojanperä ja Anu Nissinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Margus Schultsin. Tekniikan tohtori Margus Schults on Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 144 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 48 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla on mahdollisuus valintansa mukaan käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostetaan niiden hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy ehtoja. Lisäksi vahvistettiin hallituksen jäsenen ja valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi 1 050 euroa/kokous ja valiokunnan jäsenen kokouspalkkioksi 525 euroa/kokous.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 960 000 kappaletta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (9 618 357 osaketta). Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus lakkauttaa hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

Pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Toimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta.

DNA julkistaa erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osana vuosikertomustaan 7.3.2016.

Hallitus

DNA:n hallitukseen kuuluivat 1.1.−26.3.2015 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Anssi Soila, Jukka Ottela, Kirsi Sormunen, Tero Ojanperä ja Anu Nissinen. Varsinainen yhtiökokous valitsi 26.3.2015 DNA:n hallitukseen uutena jäsenenä Margus Schultsin Anssi Soilan tilalle. Muut jäsenet jatkoivat yhtiökokouksen päätöksellä hallituksessa.

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2015. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 98 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi hallituksen erityisen huomion kohteena olivat yritysliiketoiminnan vahvistaminen, investointien kustannustehokkuus, Suomen Yhteisverkko Oy:n rakentamaan matkaviestinverkkoon liittyvä yhteistyö, viihdeliiketoiminnan toimintaympäristön nopeat muutokset ja ICT-infrastruktuurin tehokkuus.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2015 kuusi kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. Palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta käsitteli vuoden 2015 aikana konsernin taloudellista tilannetta koskevia raportteja mukaan lukien tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsaukset, ja esitti hallitukselle niihin liittyviä suosituksia. Valiokunta käsitteli myös ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen, rahoituksen ja riskienhallinnan raportteja sekä yhtiön tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä asioita.

Vuonna 2015 palkitsemisvaliokunta mm. seurasi GPTW-tutkimuksen toteuttamista, tuloksia ja jatkotoimenpiteitä sekä valmisteli hallitukselle vuoden 2016 tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän ja siihen liittyvät numeeriset tavoitteet.

Johto

DNA Oy:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja- ja yritysliiketoimintayksiköt, tekniikka- ja tietohallintoyksiköt sekä tukifunktiot.

DNA:n johtoryhmään kuuluivat vuoden 2015 lopussa toimitusjohtaja Jukka Leinonen, talousjohtaja Timo Karppinen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen, yritysliiketoiminnan johtaja Hannu Rokka, tekninen johtaja Tommy Olenius, henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, lakiasiainjohtaja Asta Rantanen, strategiajohtaja Christoffer von Schantz ja tietohallintojohtaja Janne Aalto.