Konsernin tuloslaskelma, IFRS

1 000 € Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 Oikaistu*
Liikevaihto 5 828 800 831 541
Liiketoiminnan muut tuotot 6 4 283 1 837
Materiaalit ja palvelut
-375 009 -407 326
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 9 -106 850 -100 985
Poistot ja arvonalentumiset 8 -154 622 -176 626
Liiketoiminnan muut kulut 7 -123 510 -122 840
Liikevoitto
73 093 25 601
Rahoitustuotot 10 986 891
Rahoituskulut 11 -12 499 -11 342
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 14 17
Voitto ennen veroja
61 593 15 168
Tuloverot 12 -11 544 -2 771
Tilikauden voitto
50 049 12 397
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille
50 049 12 397
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:


Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 13 5,9 1,5
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:


Laimentamaton
8 487 8 479

Laaja tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 Oikaistu*
Tilikauden voitto
50 049 12 397
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:


Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen
249 -535
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:


Rahavirran suojaukset 11 112 179
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
361 -356
Tilikauden laaja tulos yhteensä
50 410 12 041
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille
50 410 12 041

 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.

* Liite 34