Konsernin tase, IFRS

1 000 € Liite 31.12.2015 31.12.2014 Oikaistu*
Varat


Pitkäaikaiset varat


Liikearvo 15 327 206 327 206
Muut aineettomat hyödykkeet 15 158 429 176 867
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 443 877 432 414
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 1 186 2 155
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 215 215
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 37 874 40 413
Laskennalliset verosaamiset 19 18 840 31 190
Pitkäaikaiset varat yhteensä
987 626 1 010 460Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 20 21 082 19 497
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 176 591 189 006
Tuloverosaaminen
5 940 11 628
Rahavarat 21 25 266 10 599
Lyhytaikaiset varat yhteensä
228 879 230 730
Varat yhteensä
1 216 505 1 241 190
Oma pääoma


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma


Osakepääoma 22 72 702 72 702
Suojausrahasto 22 0 -112
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 22 607 335 607 335
Yhtiön omistamat omat osakkeet
-103 388 -103 546
Kertyneet voittovarat
-101 778 -84 632
Tilikauden voitto
50 049 12 397
Oma pääoma yhteensä
524 920 504 144
Velat


Pitkäaikaiset velat


Rahoitusvelat 26 362 334 327 105
Eläkevelvoitteet 24 1 939 2 219
Varaukset 25 13 023 20 057
Laskennalliset verovelat 19 28 285 32 518
Muut pitkäaikaiset velat
12 502 19 553
Pitkäaikaiset velat yhteensä
418 082 401 452
Lyhytaikaiset velat


Rahoitusvelat 26 75 210 162 929
Varaukset 25 1 004 3 137
Johdannaisinstrumentit 27 0 150
Ostovelat ja muut velat 27 197 271 169 288
Tuloverovelka
18 90
Lyhytaikaiset velat yhteensä
273 503 335 594
Velat yhteensä
691 585 737 046
Oma pääoma ja velat yhteensä
1 216 505 1 241 190

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.

* Liite 34