Rahavirtalaskelma, IFRS

1 000 € 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden tulos 50 049 12 397

Oikaisut *) 165 954 191 571

Käyttöpääoman muutos **) 42 114 627

Saadut osingot 6 6

Maksetut korot -9 452 -8 307

Saadut korot 463 580

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -1 487 -1 724

Maksetut verot 2 096 -13 543
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A) 249 743 181 607
Investointien rahavirrrat


Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -155 129 -149 608

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 1 026 1 551

Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot 0 -156 838

Muut sijoitukset 1 637 -400
Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B) -152 466 -305 295
Rahoituksen rahavirrat


Osakeannista saadut maksut 158 557

Osingonjako -30 041 -30 014

Lainojen nostot 274 561 544 010

Lainojen takaisinmaksut -327 288 -407 321
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C) -82 610 107 232
Rahavarojen muutos (A+B+C) 14 667 -16 456
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 10 599 27 055
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 25 266 10 599
Oikaisut *):


Poistot ja arvonalentumiset 154 622 176 626

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja tappiot -1 215 -131

Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa -14 269

Rahoitustuotot ja -kulut 10 465 9 418

Verot 11 544 2 771

Varausten muutos -9 447 2 620
Yhteensä 165 954 191 571
Käyttöpääoman muutos **):


Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 15 216 -12 696

Vaihto-omaisuuden muutos -1 585 1 408

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 28 483 11 915
Yhteensä 42 114 627

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.