Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EUR) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto x 100


Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100


Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100


Taseen loppusumma – saadut ennakot
Korollinen nettovelka (EUR) = Korolliset velat – rahavarat
Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) = Korolliset velat – rahavarat x 100


Oma pääoma yhteensä
Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto


Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen osinko (EUR) = Tilikauden osingonjako


Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko tuloksesta (%) = Osakekohtainen osinko x 100


Osakekohtainen tulos