Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


TULOSLASKELMA 31.12.2015 31.12.2014
Liikevaihto, milj. e 829 831
Käyttökate, milj. e 228 202
Käyttökate, % liikevaihdosta 27,5 % 24,3 %
Liikevoitto, milj. e 73 26
Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,8 % 3,1 %
Tilikauden voitto, milj. e 50 12Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,7 % 2,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,6 % 2,8 %TASE

Omavaraisuusaste, % 44,1 41,4
Nettovelka / Käyttökate 1,81 2,37
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 78,5 95,1
Taseen loppusumma, milj. e 1217 1 241INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN

Bruttoinvestoinnit, milj. e 154,7 149,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 18,7 % 18,0 %HENKILÖSTÖ

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1 710 1 657Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS), e 5,9 1,5
Osakekohtainen oma pääoma, e 61,8 59,5
Osakekohtainen osinko, e 4,7 3,5
Osinko tuloksesta, % 80,0 % 242,3 %
Efektiivinen osinkotuotto, %

Hinta/voittosuhde (P/E)

Osakkeen kurssikehitys

Osakekannan markkina-arvo

Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana

Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana prosentteina

Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 8 487 8 479
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa (1 000 kpl) 8 488 8 479