Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS


1 000 € Liite
1.1 - 31.12.2015
1.1 - 31.12.2014 Oikaistu
LIIKEVAIHTO 1
674 886
647 805
Liiketoiminnan muut tuotot

9 901
7 389
Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana
98 853
108 312

Varastojen lisäys tai vähennys
-1 457
1 387

Ulkopuoliset palvelut
226 187 323 583 225 235 334 933
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
74 294
61 564

Henkilösivukulut


Eläkekulut
13 634
10 830


Muut henkilösivukulut
4 065 91 993 3 550 75 944
Poistot ja arvonalentumiset 2
Suunnitelman mukaiset poistot

128 235
121 217
Liiketoiminnan muut kulut 3
112 087
102 052
LIIKEVOITTO

28 890
21 048
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
6
5

Muut korko- ja rahoitustuotot
663
879

Korkokulut ja muut rahoituskulut
11 792 -11 124 10 412 -9 527
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

17 765
11 520
Satunnaiset tuotot 5
1 729
5 587
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

19 496
17 107
Tilinpäätössiirrot 6
0
24 067
Tuloverot 7
4 763
9 006
TILIKAUDEN VOITTO

14 732
32 167