EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET, FAS


Arvostusperiaatteet


Pysyvien vastaavien arvostaminen

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.


Poistoajat ovat:


Aineettomat oikeudet 1 - 20 vuotta

Liikearvo
4 - 20 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot 3 - 10 vuotta

Rakennukset
25 vuotta

Rakennelmat
10 - 25 vuotta

Koneet ja laitteet 3 - 15 vuotta

Liikearvoon aktivoidun fuusiotappion poistoaika on 20 vuotta, koska johdon näkemyksen mukaan taloudellinen hyöty hankinnasta on vähintään 20 vuotta.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Rahoitusarvopaperit on arvostettu markkinahintaan. Arvonmuutokset merkitään suoraan tuloslaskelmaan.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot

Kehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Kolmea tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina ja poistetaan kolmen vuoden aikana.

Eläkkeet

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat aktuaarien tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Laskennalliset verot

Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennallinen verosaaminen muodostuu pakollisista varauksista ja hyllypoistoista ja pitkäaikaisten sopimusten tuloutusajankohdasta.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Vuonna 2015 DNA Oy on havainnut käytössään olevassa uudessa laskutusjärjestelmässä jaksotusvirheen. DNA Oy:n liikevaihto on tämän johdosta vuosina 2013, 2014 ja 2015 muodostunut liian suureksi. Tämä on korjattu takautuvasti ja tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset. Korjauksen vaikutus DNA Oy:n tuloslaskelmaan ja taseeseen on seuraava:


1 000 €
2014 2013
Liikevaihto
-1 989 -1 339
Tuloverot
398 328
Tilikauden voitto/tappio -1 592 -1 011
Lyhytaikaiset saamiset -3 401 -1 333
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 011 0
Tilikauden voitto/tappio 1 592 1 011
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 799 321
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilikauden 2015 kanssa.

Valuuttamääräiset erät

Valuuttapohjaiset erät on muutettu EKP:n viitekurssilla Suomen rahan määräisiksi.