Emoyhtiön tase, FAS


1 000 €
VASTAAVAA Liite
31.12.2015
31.12.2014 OikaistuPYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet 8
Kehittämismenot
168
221

Liikearvo
121 885
128 462

Aineettomat oikeudet
70 660
85 178

Muut pitkävaikutteiset menot
22 005 214 717 27 546 241 407
Aineelliset hyödykkeet 8
Maa- ja vesialueet
717
717

Rakennukset ja rakennelmat
8 933
8 178

Koneet ja kalusto
244 339
271 513

Muut aineelliset hyödykkeet
873
873

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
83 454 338 316 41 625 322 906
Sijoitukset 9
Osuudet saman konsernin yrityksissä
82 653
82 653

Osuudet omistusyhteysyrityksissä
3 982
3 794

Muut osakkeet ja osuudet
1 427 88 063 1 427 87 875PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

641 097
652 188VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

21 044
19 466Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
31 668
37 540

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 12 395
12 395

Muut saamiset
6 536
3 795

Laskennalliset verosaamiset 17 6 038 56 637 7 336 61 066
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
135 470
140 856

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 4 432
8 977

Muut saamiset
6 478
7 404

Siirtosaamiset 11 16 249 162 629 29 964 187 200


Rahat ja pankkisaamiset

22 678
9 336
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

262 989
277 068VASTAAVAA YHTEENSÄ

904 085
929 256VASTATTAVAA

31.12.2015
31.12.2014OMA PÄÄOMA 12Osakepääoma

72 702
72 702
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

86 494
86 336
Edellisten tilikausien tulos

51 942
49 815
Tilikauden voitto

14 732
32 167OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

225 870
241 021Pakolliset varaukset 13
10 686
19 277VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 14Lainat rahoituslaitoksilta
364 286
329 139
Saadut ennakot
321
360
Muut pitkäaikaiset velat
12 517 377 123 19 896 349 395Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
75 143
161 919
Saadut ennakot
5 093
4 899
Ostovelat
70 256
65 130
Velat saman konsernin yrityksille 15 73 265
27 596
Muut lyhytaikaiset velat
6 281
6 732
Siirtovelat 16 60 368 290 405 53 286 319 562
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

667 529
668 957VASTATTAVAA YHTEENSÄ

904 085
929 256