Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS
Emoyhtiö Emoyhtiö
1 000 €
1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta


Tilikauden tulos 14 732 32 167

Oikaisut *) 131 676 108 342

Käyttöpääoman muutos 35 493 19 941

Maksetut korot -10 743 -7 241

Saadut korot 799 536

Maksetut verot 2 133 -13 070
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 174 090 140 675
Investointien rahavirta


Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -123 669 -126 160

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 25 -2

Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot 0 -156 496

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 1 853 0

Muut sijoitukset -1 250 -1 741

Myönnetyt lainat 0 -2 400

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 10 000
Investointien nettorahavirta (B) -123 042 -276 800
Rahoituksen rahavirta


Maksullinen osakeanti 158 734

Osingonjako -30 041 -30 014

Lainojen nosto 312 780 546 226

Lainojen lyhennykset -326 191 -405 879

Saadut ja maksetut konserniavustukset 5 587 8 825
Rahoituksen nettorahavirta (C) -37 707 119 892
Rahavarojen muutos (A+B+C) 13 341 -16 233
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 9 336 25 569
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 22 678 9 336
Oikaisut *)


Poistot 128 235 121 217

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot -1 077 -31

Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa -1 729 -28 807

Rahoitustuotot ja - kulut 10 076 8 495

Verot 4 763 9 006

Varausten muutos -8 591 -1 539
Yhteensä 131 676 108 342
Käyttöpääoman muutos:


Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 18 247 14 369

Vaihto-omaisuuden muutos -1 578 -1 176

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 18 825 6 748


35 493 19 941