Yhtiökokous

DNA:n korkein päättävä elin on yhtiökokous, joka pidetään vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 prosenttia kaikista DNA:n osakkeista, sitä vaativat.

Yhtiökokouskutsu ja -asiakirjat

Ellei osakeyhtiölaista muuta johdu, kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille joko
postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu lähetetään niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkittynä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Täsmäytyspäivä on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu sisältää kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan.

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviä ovat mm.

    • vahvistaa tilinpäätös
    • päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
    • päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valita hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista sekä
    • valita tarvittaessa tilintarkastaja ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön omien osakkeiden ostamisesta.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluva asia
yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus perusteluineen ja päätösehdotuksineen on esitettävä yhtiölle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Hallituksen, valiokuntien jäsenten ja toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen ja sen valiokuntien jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön tulee olla läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yksi osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista
äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös
suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määräenemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmääräys ja suostumuslauseke. Äänivallan käyttöä yhtiökokouksessa ja yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu osakassopimuksin.

Yhtiökokous 2015

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2014 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 3,54 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta
osinkoa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

Hallituksen kokoonpano, valiokunnat ja palkkiot

DNA:n hallitukseen kuuluivat 1.1.–26.3.2015 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Tero Ojanperä ja Anssi Soila.

Yhtiökokous 26.3.2015 vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä
Margus Schults.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous valitsi:

    • hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jarmo Leinon
    • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kirsi Sormusen sekä jäseniksi Anu Nissisen ja Jukka Ottelan
    • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jarmo Leinon sekä jäseniksi Kirsi Sormusen, Anu Nissisen ja Jukka Ottelan.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 144 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosi-
palkkioksi 48 000 euroa. Hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus käyttää 40% vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Lisäksi yhtiökokous päätti kaikkien hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 1 050 euroa/kokous. Palkkio hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan puheenjohtajille on 1 050 euroa kokoukselta sekä valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous 26.3.2015 päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.
Nimitystoimikunta päätettiin perustaa toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Toimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä, jotka nimetään vuosittain. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin 1. syyskuuta.

Nimitystoimikunnan jäsenet olivat vuonna 2015 Esa Haavisto (Finda Oy:n nimittämänä edustaja), Seppo Vikström (PHP Holding Oy:n nimittämänä edustajana) ja Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä edustajana).